vluchtelingenhulpmook.nl

Bestuur

Bestuur

De Stichting VluchtelingenHulp Mook wordt statutair geleid door drie bestuursleden, die elke voor een periode van maximaal 4 jaar worden benoemd. Herbenoeming is mogelijk.

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en het realiseren van de doelstellingen van de stichting. Organisatie, doelen en verantwoordelijkheden zijn beschreven in de Hoofdlijnennota VHM 2016.

Het bestuur ziet als haar belangrijkste taken:

-  het afstemmen van de drie hoofdtaken (maatschappelijke begeleiding, taalondersteuning en participatiebevordering),

-  verantwoord financieel beleid,

-  het enthousiasmeren en aantrekken van voldoende vrijwilligers,

-  het bewaken van haar uitgangspunten.

-  bevorderen kwaliteit en deskundigheid van vrijwilligers

 

Het bestuur bestaat op dit moment uit:

Hans Mulder Voorzitter/penningmeester

Marlies Megens, secretaris

Gabriëlle smits, lid

 

 Coördinatoren:

Op elk aandachtsveld zorgt een coördinator voor inhoudelijke voortgang en afstemming, enthousiasmering en extra deskundige ondersteuning.

Onze coördinatoren zijn:

*  Marlies Megens   -  coördinator maatschappelijke begeleiding

*  Gabrielle Smits   -  coördinator taal en participatie