vluchtelingenhulpmook.nl

Financieel verslag 2021

Financieel verslag 2021

Financieel verslag

Algemeen.

In 2021 is VHM overgestapt op het digitale programma e-boekhouden. Hiermee wordt de boekhouding, en de vertaling naar het jaaroverzicht vereenvoudigd. De opbouw van onze jaarrekening is daarmee ook iets aangepast. Met name het verstrekken van (renteloze tijdelijke) leningen aan statushouders, om te overbruggen, is nu geadministreerd in de balans. Op de post ‘0740 langlopende leningen’ wordt het saldo getoond van de nog openstaande verplichtingen van diverse statushouders.

 

Baten.

Ook in 2021 hebben we van de gemeente Mook en Middelaar subsidie ontvangen voor onze taken, conform de ingediende begroting.  Daarnaast hebben we meerdere donaties ontvangen van mensen of instanties die ons een warm hart toedragen. Eveneens zijn er vrijwilligers van VHM die hun vrijwilligersvergoeding hebben geschonken aan VHM. Beiden zijn opgenomen in de post ‘4880 overige baten’

 

Lasten.

Opnieuw zijn onze uitgaven lager dan begroot, op bijna alle posten. De oorzaak is Corona. Er is minder overlegd en vergaderd. Bijna alle sociale activiteiten zijn afgelast, of in een andere, meer beperkte vorm uitgevoerd. De taalondersteuning is gestagneerd, waardoor minder vrijwilligersvergoedingen zijn uitbetaald. De kosten voor het nieuwe boekhoudprogramma drukken nog niet op onze lasten, omdat die pas vanaf 2022 betaald hoeven te worden.

Opvallend is het hoge bedrag bij  ‘4810 taalmaterialen en abonnement’. Op deze post zijn 2 rekeningen geboekt van ‘Nederlands de Baas’ ( totaal € 5000,-) voor doorzetten van ondersteuning na ons taalproject.

 

Taalproject 2020.

Het taalontwikkelproject, dat we in 2020 zijn gestart met de gemeente Mook en Middelaar, is in 2021 afgerond.  Dit project is ondanks Corona, toch succesvol gebleken. Het project wordt afgesloten met een beperkt negatief resultaat.

 staat project 2021 

 

Resultaat.

Ten opzichte van de begroting 2021 hebben we een positief resultaat behaald van € 3878,18. Daar staat een verlies tegenover van - € 1147,70 op ons taalproject. Hoewel VHM heeft gezegd dit verlies te zullen dragen, is het gezien dit jaarresultaat verdedigbaar om te salderen. In 2021 hebben we daarmee een netto resultaat behaald van € 2730,48. Omdat onze financiele positie, mede door de diverse giften, goed is, geven we na ontvangst van een  creditfactuur, dit resultaat terug aan gemeente Mook en Middelaar.

 balans 2021 

W en V 2021

 

 

Molenhoek, mei 2022