vluchtelingenhulpmook.nl

Recent Jaarverslag

JAARVERSLAG 2019  Vluchtelingenhulp Mook

 

Inhoud

Inleiding. 1

Taken van 'Vluchtelingenhulp Mook' 1

Doelgroep. 2

Werkgroep. 3

Bestuur en Beleid. 3

Activiteiten. 3

Vergaderingen en overleg. 6

Scholing. 6

Financieel verslag. 6

 

Inleiding

Met de komst van 7 nieuwe vluchtelingen was 2019 een relatief rustig jaar voor Vluchtelingenhulp Mook. Ondanks dat was het voor sommige vrijwilligers een emotioneel vrij heftig jaar. Een succesvolle vluchteling geraakte in een psychose, een jong vluchtelingengezin kwam in een grote schuldenproblematiek terecht, en een vluchteling die al 8 jaar in onze gemeente woonde, pleegde zelfmoord. Stuk voor stuk gebeurtenissen die de betrokken vrijwilligers niet onberoerd lieten. Problemen ook, die de vrijwilligers eigenlijk boven het hoofd groeien. In de praktijk blijkt het echter lang niet altijd gemakkelijk te zijn om de vluchteling door te verwijzen naar een instantie die het probleem aanpakt en oplost. Een instantie is in staat om te zeggen dat ‘het dossier gesloten wordt’, wanneer iemand bijvoorbeeld niet aan de voorwaarden voldoet, maar de vrijwilliger die een emotionele band heeft opgebouwd met zijn/haar vluchteling, kan het dossier moeilijk sluiten.

Taken van 'Vluchtelingenhulp Mook'

De in 2016 uitgewerkte ‘Hoofdlijnennota’ leidde tot een uitsplitsing in drie taakgebieden of hoofdaandachtsvelden. Die drie taakgebieden zijn:

  • Maatschappelijke begeleiding van de vluchtelingen die na hun statusverlening decentraal gehuisvest worden; van oudsher was dit de hoofdtaak van Vluchtelingenhulp. Als daar behoefte aan is, worden de vluchtelingen zeker tot 2 jaar na hun vestiging in de gemeente begeleid bij hun integratie in de Nederlandse (i.c. Mookse) samenleving. De contactpersoon, die aan de vluchteling(en) gekoppeld is, probeert hen wegwijs te maken in de sociale kaart van Mook en in de vele regeltjes van onze maatschappij.
  • Taalondersteuning: door aan (vrijwel) iedere volwassen vluchteling een taalvrijwillig(st)er te koppelen, kan extra taalondersteuning gegeven worden voorafgaand aan, tijdens en eventueel na afloop van het officiële inburgeringstraject. Door de aanschaf van lesmethoden (Taalcompleet en Spreektaal 1 en 2), de aansluiting bij Het Begint met Taal (het landelijk steunpunt voor taalcoaching aan anderstaligen) en de ondersteuning van een eigen coördinatrice binnen Vluchtelingenhulp Mook heeft dit taakgebied een veel steviger fundament gekregen.
  • Participatie: omdat de stap van het inburgeringsdiploma naar een betaalde baan vaak erg groot is, proberen de vrijwillig(st)ers van Vluchtelingenhulp Mook voor ‘hun’ vluchteling vrijwilligerswerk, taal-/werkstages of werkervaringsplaatsen te vinden, vaak gebruik makend van hun eigen netwerk en gebaseerd op bij de intake verzamelde informatie over opleiding en werkervaring van de vluchteling en een eigen inschatting van het taalniveau, de interesses, de psychische gesteldheid en de inzetbaarheid van de vluchteling.

 

Onze coördinatrice Taal coördineert ook onze activiteiten op het gebied van participatie. Op zich geen onlogische combinatie, omdat het zoeken van (taal)stages eigenlijk in het verlengde ligt van de gegeven taalondersteuning. Daarbij wordt regelmatig en structureel samengewerkt met Astrid Peerenboom, een zzp-er die speciaal voor statushouders taal-/werkstages en betaald werk probeert te vinden. Daarnaast is het WerkBedrijf de officiële partner van de gemeente, waar het gaat om (re)integratietrajecten.

Daarnaast geeft Vluchtelingenhulp - waar nodig – juridische ondersteuning (vrijwel altijd in samenwerking met de verantwoordelijke advocaat). En waar mogelijk en gewenst wordt informatie gegeven over de opvang en begeleiding van vluchtelingen.

Doelgroep

 

0 – 2 jaar

2 – 5 jaar

totaal

Eind 2018

(peildatum

31-12-2018)

 

19 personen (12 volwassenen,

7 kinderen), verdeeld over 6 huishoudens (waaronder 2 alleenstaanden)

42 personen

(23 volwassenen, 19 kinderen), verdeeld over 15 huishoudens (waaronder 4 alleenstaanden)

61 personen

(35 volwassenen,

26 kinderen)

 

Nieuw in 2019

 

+ 7 Nieuwkomers (4 volwassenen,

3 kinderen), verdeeld over 3 huishoudens (waaronder 1 alleenstaande)

+ 3 kinderen (geboorte)

+ 1 kind (pleegkind)

 

Eind 2019

(peildatum

31-12-2019)

 

12 personen (8 volwassenen,

4 kinderen), verdeeld over 6 huishoudens (waaronder 2 alleenstaanden)

54 personen (27 volwassenen,  27 kinderen), verdeeld over 14 huishoudens (waaronder 2  alleenstaanden)

66 personen

(35 volwassenen,

31 kinderen)

 

N.B. : In de loop van 2019 hebben 14  personen (8 volwassenen en 6 kinderen; verdeeld over 3 huishoudens, waaronder 1 alleenstaande) de grens van 2 jaar verblijfsduur overschreden; zij zijn daardoor van de 1e naar de 2e kolom gegaan. In 2019 hebben 6 personen (4 volwassenen en 2 kinderen, verdeeld over 4 huishoudens) de grens van 5 jaar verblijfsduur overschreden, waardoor zij uit dit overzicht van eind 2019 verdwenen zijn.

In 2019 waren er géén verhuizingen uit Mook. Er werden drie kinderen geboren en in één gezin werd een pleegkind opgenomen.

 

Vluchtelingen mét een verblijfsvergunning, die in het kader van de gemeentelijke taakstelling gehuisvest zijn in de gemeente Mook & Middelaar, worden tot 2 jaar na hun vestigingsdatum maatschappelijk begeleid (en indien nodig langer). De vluchtelingen worden tot 5 jaar na die vestigingsdatum uitgenodigd voor sociaal-culturele activiteiten.

Bij meerdere vluchtelingengezinnen duurt de maatschappelijke begeleiding tot (ruim) na het verstrijken van de genoemde 2 jaar. Dit komt doordat het Nederlands taalniveau van de vluchtelingen nog niet zodanig is, dat ze zich zelfstandig staande kunnen houden in onze gebureaucratiseerde maatschappij of doordat er een optelsom is van problemen (schulden, problematische gezins- en/of opvoedingsrelaties, problemen met verblijfsvergunningen, gezondheidsproblemen en mede daardoor verzuim bij het inburgeringstraject enz.).Vluchtelingenhulp functioneert vaak als vervanger van het ontbrekende sociale netwerk.

De 66 vluchtelingen die eind 2019 in de gemeente Mook woonden, waren afkomstig uit de volgende landen (tussen haakjes staan de aantallen volwassenen en kinderen vermeld):

Syrië                     : 53 (27 / 26), waarvan 11 (7 / 4) binnen de termijn van 2 jaar

Eritrea                  : 7 (4 / 3), waarvan 1 (1 / 0) binnen de termijn van 2 jaar

Soedan                                : 4 (2 / 2), waarvan 0 (0 /0) binnen de termijn van 2 jaar

Irak                        : 2 (2 / 0), waarvan 0 (0 / 0) binnen de termijn van 2 jaar

In 2019 kwamen de 7 nieuwkomers allemaal uit Syrië.

 

In 2019 liepen er in Mook twee gezinsherenigingsprocedures; m.n. de gezinshereniging van een gezin uit Eritrea (de echtgenoot en nu nog vier kinderen van een reeds in Mook verblijvende vluchtelinge) sleept zich al jaren voort en leidt bij alle betrokkenen tot frustraties.

Eind 2018 liep de gemeente 1 persoon achter op de taakstelling t/m eind 2018. De huisvestingstaakstelling voor 2019 bedroeg 6 (3 voor de 1e helft van het jaar, 3 voor de 2e helft van het jaar). Doordat er in 2019 zeven statushouders gehuisvest werden, had de gemeente Mook aan het eind van het jaar precies voldaan aan de taakstelling. De taakstelling voor de 1e helft van 2020 is 3 personen.

Werkgroep

In de loop van 2019 zijn er meerdere wijzigingen geweest in het vrijwilligersbestand: vrijwillig(st)ers stopten om gezondheidsredenen of omdat ze andere bezigheden op zich genomen hadden en het daardoor te druk gekregen hadden. Gelukkig stond daar tegenover dat er ook weer vrijwillig(st)ers bijkwamen (m.n. taalvrijwillig(st)ers). Eind 2019 bestond de groep vrijwillig(st)ers maatschappelijke begeleiding uit 15 personen. Behalve contactpersonen van vluchtelingen(gezinnen) zitten er in deze groep ook een aantal ‘extra deskundigen’: vrijwillig(st)ers, die door hun opleiding of werkervaring (bijv. op financieel gebied) goed thuis zijn op een bepaald gebied en daardoor als vraagbaak kunnen fungeren voor de overige vrijwillig(st)ers. Eind 2019 stonden er 34 taalvrijwilligers op de lijst.

 

Bestuur en Beleid

Op 18 juni 2012 is ten overstaan van een notaris de Stichting Vluchtelingenhulp Mook opgericht. In 2013 heeft Vluchtelingenhulp Mook de ANBI-status (ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling) aangevraagd en verkregen. Dit omdat een gift aan een ANBI-instelling voor de gever een aftrekpost is bij de belastingaangifte. Sinds begin 2014 is ook onze website www.vluchtelingenhulpmook.nl  in de lucht.

Stichting Vluchtelingenhulp Mook stelt zich niet primair ten doel beleid te ontwikkelen. De stichting ondersteunt vluchtelingen die in aanraking komen met beleid en regelgeving  van de overheid. Beleidspunten hebben derhalve alleen betrekking op de interne vrijwilligersorganisatie.

 

Activiteiten

Activiteiten in het kader van maatschappelijke begeleiding.

Ieder vluchtelingengezin (of alleenstaande vluchteling) krijgt vanuit onze werkgroep een contactpersoon toegewezen, die zijn/haar vluchteling(en) de weg wijst in Mook en omgeving, en  behulpzaam is bij het doornemen van de post, het uitleggen van brieven, het invullen van formulieren, het contact opnemen met allerlei instanties en het ondersteunen van de financiële administratie. Het doel daarbij is steeds het vergroten van de zelfredzaamheid van de vluchtelingen. Eind 2019 waren 6 vrijwillig(st)ers betrokken bij de begeleiding van een vluchteling of vluchtelingengezin, die/dat korter dan 2 jaar gehuisvest was in onze gemeente.

Naast die maatschappelijke begeleiding is de organisatie van sociaal-culturele activiteiten een essentieel onderdeel van onze werkzaamheden, aangezien dit ons de mogelijkheid biedt om onze vluchtelingen kennis te laten maken met hun directe omgeving en met de Nederlandse cultuur, en hen tevens stimuleert om deel te nemen aan algemene (dorps-)activiteiten. In die zin past dit naadloos binnen het gemeentebeleid om de armoede en sociale isolatie van de sociale minima tegen te gaan.

In 2019 ging het om de volgende sociaal-culturele activiteiten:

  • Midgetgolfen bij het Golfhuisje in Plasmolen en een gezamenlijke picknick bij de Siep (op 22 juni 2019)
  • Een multiculturele maaltijd voor de vrouwelijke vluchtelingen en de vrijwilligsters maatschappelijke begeleiding (30 augustus 2019)
  • De aanschaf van kinderactiviteitenkaarten voor de Molenhoekdag (1 september 2019)
  • Culturele middag voor statushouders en vrijwillig(st)ers (met zang en volksdansen, en knutselen voor de kinderen) in gemeenschapshuis De Wieken in Molenhoek (5 oktober 2019)
  • Een Sinterklaasviering met oud-Hollandse spelletjes en bezoek van Sinterklaas en Zwarte Pieten (op 1 december 2019).

Leuk om te vermelden is, dat een vluchteling vrijwilligerswerk gedaan heeft bij de carnavalsvereniging in Molenhoek: hij is bij de carnavalsoptocht ingezet als verkeersregelaar.

 

Vluchtelingenhulp Mook heeft met een kraampje op de Molenhoekdag gestaan. De buitenlandse vrouwen konden daarin zelfgemaakte hapjes verkopen. Belangstellenden konden informatie krijgen over de begeleiding van vluchtelingen.

In de digitale dorpskrant www.maasburen.nl heeft – in de rubriek ‘Thuis in je dorp’ - een interview gestaan met een Syrische vluchteling in Molenhoek. Vier statushouders (uit Syrië en Eritrea) zijn geïnterviewd voor een artikel in de Topic. Eveneens voor de Topic, voor een artikel over grote gezinnen, is een groot vluchtelingengezin geïnterviewd. Verder is er een vluchteling geïnterviewd bij de zondagochtendsalon in het LOP, toen daar het thema ‘buitenland’ aan bod kwam. Het voordeel van dergelijke artikelen en activiteiten is, dat vluchtelingen ook een gezicht krijgen en dat het niet alleen om anonieme aantallen gaat.

 

Mede op verzoek van de gemeente stimuleert Vluchtelingenhulp de volwassen vluchtelingen om zwemlessen te volgen en het A-diploma te halen. De animo onder de vrouwelijke vluchtelingen was groot en meerdere vrouwen hebben inderdaad een zwemdiploma gehaald. (betaald vanuit de reductieregeling van de gemeente of vanuit het Zwemfonds van Vluchtelingenhulp). Helaas heeft het zwembad in Malden na de verbouwing geen mogelijkheid meer om de leslocatie af te schermen voor (mannelijke) toeschouwers.

 

Activiteiten op taalgebied

Ons beleid is om voor elke vluchteling, of vluchtelinggezin, een taalvrijwilliger te vinden, die helpt bij het leren van de nieuwe Nederlandse taal. De contacten bestaan uit tenminste 1 à 2 uur in de week contact waarin samen Nederlands wordt gesproken, eventueel met gebruik van de methode Spreektaal. Het luisteren en spreken van het Nederlands staat hierin centraal. Soms wordt er gekozen om al te starten met een andere afgestemde methode. Meestal is dit de methode Taalcompleet, een beproefde methode om de Nederlandse taal machtig te worden. Vanaf het moment dat de vluchteling aan de inburgeringscursus begint, ondersteunt de taalvrijwilliger de vluchteling met de methode  van de cursus en blijft hij/zij oefenen met het  Nederlands spreken.

 

Het afgelopen jaar hebben 34 taalvrijwilligers taalondersteuning gegeven aan 33 volwassen statushouders en aan 10 kinderen. De ondersteuning aan kinderen varieert van ondersteuning door een van onze taalvrijwilligers op de basisschool, tot gerichte individuele hulp door enkele van onze taalvrijwilligers  met taal of huiswerk of wekelijks voorlezen en spelenderwijs omgaan met de taal thuis. Daarnaast is  in oktober 2019 het Taalcafé gestart. Eén keer per week, op dinsdagochtend van 10 uur tot 11.30 uur  kunnen statushouders  in het gemeenschapshuis de gesproken Nederlandse taal komen oefenen onder leiding van taalvrijwilligers.. Eind 2019 waren 4 van  onze taalvrijwilligers  ook wekelijks actief in dit Taalcafé. Dit initiatief is vanaf de start enthousiast en druk bezocht door wekelijks 10- 16 statushouders die graag hun Nederlandse spreektaal willen verbeteren.

 

Ook in 2019 zijn er meerdere statushouders die hun inburgering beëindigd hebben. Velen van hen hebben nog behoefte aan reguliere taallessen om hun taalniveau te verhogen. In 2019 waren hier onvoldoende mogelijkheden voor. Het is essentieel dat statushouders na hun inburgering enerzijds de nieuw geleerde taal onderhouden door participatie in de Nederlandse samenleving als ook door middel van goede taallessen aan verhoging van de nieuw geleerde Nederlandse taal kunnen werken. Immers het  eindniveau waarop zij de Nederlandse taal zullen gaan beheersen is in grote mate bepalend voor hun uiteindelijke mate van participatie in  onze samenleving. Echter na het afsluiten van de inburgering bestaat er slechts voor een enkele statushouder de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor reguliere taallessen. Vluchtelingenhulp Mook probeert voor iedere statushouder die gemotiveerd is om zijn of haar Nederlandse taal te verbeteren na het beëindigen van de inburgeringscursus, nog enige tijd door te gaan met taalondersteuning zolang er voldoende taalvrijwilligers beschikbaar zijn. Deze begeleiding is meestal  niet te beschouwen als vervanging van reguliere taallessen. Om bovenstaande redenen is er overleg gevoerd met de gemeente om een programma op te zetten waarbij statushouders die dat willen, hun taalvaardigheden verder kunnen verbeteren, tot niveau B1.

 

Activiteiten op het gebied van participatie.

In 2019 is het Werkcafé voortgezet, een spreekuur in het gemeenschapshuis op afspraak voor onze vluchtelingen en/of hun contactpersonen, waarbij Gabriëlle Smits (coördinatrice Taal & Participatie) en Astrid Peerenboom (zelfstandig werkend jobcoach) met hen overleggen over de mogelijkheden van vrijwilligerswerk, taal-/werkstages, opleidingsmogelijkheden, werkervaringplekken en betaald werk. De weg naar werk is vaak een langdurig proces met meerdere stappen. Een traject dat veel begeleiding, aandacht en maatwerk vraagt. Plaatsingen komen tot stand door het netwerk van Vluchtelingenhulp Mook of in samenwerking met Astrid Peerenboom.

In 2019 zijn in totaal 9 personen gestart met een stage  of betaald werk. 2 personen zijn geholpen aan een stageplek, 5 volwassen statushouders kregen dit jaar betaald werk waarvan 4 naar een baan waardoor zij niet langer bijstandsafhankelijk waren  en 2 kinderen zijn geholpen aan een vakantiebaantje. 1 persoon is begeleid naar een fulltime studie Leraar Wiskunde en 1 persoon is begeleid naar een VAVO-MAVO- traject naast haar inburgering.

 

Participatie staat soms op gespannen voet met de inburgering. De belasting voor een gezin met kinderen is soms groot als er door beide partners voldaan moet worden aan de inburgeringseisen en er daarnaast stage- of  arbeidsmatige verplichtingen bestaan. Het hebben van een baan geeft geen vrijstelling van de eis tot inburgering. Soms gaat er zoveel tijd en energie zitten in het toewerken naar een baan, dat het officiële inburgeringstraject (of dat van de echtgenote) in het gedrang dreigt te komen, met hoge individuele boetes en dreigende terugbetalingsverplichting van de DUO-lening als gevolg. Belangrijk is om in iedere situatie maatwerk te leveren.

Voor jonge alleenstaande statushouders biedt het volgen van enkel de inburgeringscursus soms onvoldoende structuur in het dagelijks leven en zou juist een extra stage of dagelijks meer gestructureerde  bezigheden een meerwaarde kunnen hebben.

Statushouders krijgen, op het moment dat zij betaald gaan werken en niet langer afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering, te maken met ingewikkelde regelingen, wijzigingen  van belastingtoeslagen,  minder of geen financiële tegemoetkoming voor de sociale minima en veranderingen van hun recht op de bijzondere bijstand.  Er zijn soms reiskosten en salarisuitbetalingen die niet aansluiten op het moment van stoppen van hun bijstandsuitkering en meer problemen.  Kortom, ingewikkelde en onoverzichtelijke veranderingen door moeilijke regelingen, veranderingen van de financiële situatie met veel vragen, schulden en noodzaak tot betalingsregelingen. Dit alles heeft veel onrust tot gevolg.

 

Vergaderingen en overleg

De vrijwillig(st)ers maatschappelijke begeleiding hebben in 2019 twee keer vergaderd.

In het afgelopen jaar is er vier keer een bestuursvergadering geweest. Daarbij kwamen de aanvraag

en de verantwoording van de gemeentelijke subsidie, het Zwemfonds en de laptop-regeling van Vluchtelingenhulp, de armoedeval bij uitstroom uit de uitkering, de oprichting van SSHB (Stichting SchuldHulpBuddy), de behoefte aan taalverhoging na het inburgeringstraject, het in oktober gestarte Taalcafé Mook, de door de gemeente aangeboden cursus budgetteren en de financiële en psychische problemen van concrete vluchtelingen ter sprake.

Het merendeel van deze onderwerpen kwam ook aan bod bij het overleg met de gemeente, dat in 2019 één  maal plaatsvond.

De taalvrijwilligers hebben in 2019 geen eigen overlegbijeenkomst gehad.

 

De vrijwillig(st)ers die één of meerdere vluchtelingen begeleiden, hebben regelmatig (via e-mail of telefonisch) ad-hoc overleg gehad met Frank van Groenendaal, de ‘klantmanager Werk en Inkomen’ van de gemeentelijke Sociale Dienst. Het structureel overleg tussen de coördinatrice en die ambtenaar heeft in 2019 acht keer plaatsgevonden.

Indien nodig wordt er doorverwezen naar hulpverlenende instanties, zoals het Algemeen Maatschap-pelijk Werk, de Voedselbank, Schuldhulpverlening, Stichting Leergeld De Stuwwal en Pro Persona.

 

Verder is Vluchtelingenhulp Mook regelmatig aanwezig geweest bij verschillende lokale of regionale bijeenkomsten:

  • De coördinatrice Maatschappelijke Begeleiding zit in het Platform Minimabeleid van de gemeente.
  • De twee coördinatrices zijn op uitnodiging een keer aanwezig geweest bij het netwerkoverleg op het gemeentehuis.

Vluchtelingenhulp Mook heeft eind 2019 deelgenomen aan een onderzoek van onderzoeksbureau Significant naar het belang van maatschappelijke begeleiding. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van VluchtelingenWerk Nederland, met het oog op de nieuwe inburgeringswet (die op 1 juli 2021 van kracht wordt). Mook was daarbij geselecteerd, omdat de maatschappelijke begeleiding hier in handen is van een ándere organisatie dan VluchtelingenWerk. In het kader van dit onderzoek is een groepsinterview gehouden met een aantal vrijwilligers en ook met een aantal statushouders.

 

Scholing

De coördinatrice Taal & Participatie is samen met  twee andere vrijwilligsters aanwezig geweest bij een door VluchtelingenWerk Oost-Nederland georganiseerde conferentie over vluchtelingen (op 30 september 2019 in Arnhem). Daarbij werd aandacht besteed aan leer-werktrajecten van vluchtelingen, hun kansen op de arbeidsmarkt en de nieuwe inburgeringswet.

De coördinatrice Maatschappelijke Begeleiding is samen met twee vrijwillig(st)ers maatschappelijke begeleiding  en één taalvrijwilligster naar de cursus Mental Health First Aid (4 cursusavonden) geweest.

Het lidmaatschap van Het Begint met Taal  biedt de taalvrijwilligers regelmatig online scholingsmogelijkheden.

 

Financieel verslag

 

In 2019 heeft Stichting VHM € 7930,-- aan subsidie ontvangen voor haar reguliere activiteiten. daarnaast zijn er in totaal € 1925,-- aan (geoormerkte) donaties en giften ontvangen. Het aantal donaties was in 2019 hoger dan gebruikelijk. Daar zijn we blij mee. Een deel van de donaties is gegeven om kerstpakketten voor de vluchtelingen te kopen. Omdat het bestuur dit een goed idee vond hebben we besloten om elk vluchtelinggezin een kerstpakket te geven. Plus Wim Voet heeft ons hierbij geholpen, en als bestuur hebben we uit onze reserve € 170,--  toegevoegd om deze actie mogelijk te maken. De overige giften zijn gebruikt om 5 laptops voor vluchtelingen voor te financieren.

 

Onze uitgaven zijn overzichtelijk. De kosten voor begeleidersvergoedingen (maatschappelijk) zijn lager dan begroot. Enkele begeleiders zijn gestopt, en de instroom van nieuwe vluchtelingen was lager dan verwacht. Daarnaast wordt de begeleiding na 2 jaar afgeschaald, en wordt er geen vergoeding meer uitgekeerd. De inzet van taalvrijwilligers is wel op het ingeschatte kostenniveau uitgekomen. Voorts is zichtbaar dat we dit jaar meer kosten hebben gemaakt op sociaal culturele activiteiten (reeds toegelicht in hoofdstuk activiteiten).

Voorts hebben we aan meerdere vluchtelingen kortlopende leningen verstrekt om diverse redenen (o.a. laptops). Deze kosten staan geboekt onder overige kosten. Ter compensatie van die uitgaven is uit onze reserve € 1500,-- toegevoegd.

 

Bovenstaande ontvangsten en uitgaven hebben ertoe geleid dat 2019 is afgesloten met een klein tekort. Dit tekort kan worden opgevangen door de eigen reserve van onze stichting.

 fin overzicht 2019 

 

Mook, mei 2020