vluchtelingenhulpmook.nl

Financieel verslag

2019

Financieel verslag 2019

 

In 2019 heeft Stichting VHM € 7930,-- aan subsidie ontvangen voor haar reguliere activiteiten. daarnaast zijn er in totaal € 1925,-- aan (geoormerkte) donaties en giften ontvangen. Het aantal donaties was in 2019 hoger dan gebruikelijk. Daar zijn we blij mee. Een deel van de donaties is gegeven om kerstpakketten voor de vluchtelingen te kopen. Omdat het bestuur dit een goed idee vond hebben we besloten om elk vluchtelinggezin een kerstpakket te geven. Plus Wim Voet heeft ons hierbij geholpen, en als bestuur hebben we uit onze reserve € 170,--  toegevoegd om deze actie mogelijk te maken. De overige giften zijn gebruikt om 5 laptops voor vluchtelingen voor te financieren.

 

Onze uitgaven zijn overzichtelijk. De kosten voor begeleidersvergoedingen (maatschappelijk) zijn lager dan begroot. Enkele begeleiders zijn gestopt, en de instroom van nieuwe vluchtelingen was lager dan verwacht. Daarnaast wordt de begeleiding na 2 jaar afgeschaald, en wordt er geen vergoeding meer uitgekeerd. De inzet van taalvrijwilligers is wel op het ingeschatte kostenniveau uitgekomen. Voorts is zichtbaar dat we dit jaar meer kosten hebben gemaakt op sociaal culturele activiteiten (reeds toegelicht in hoofdstuk activiteiten).

Voorts hebben we aan meerdere vluchtelingen kortlopende leningen verstrekt om diverse redenen (o.a. laptops). Deze kosten staan geboekt onder overige kosten. Ter compensatie van die uitgaven is uit onze reserve € 1500,-- toegevoegd.

 

Bovenstaande ontvangsten en uitgaven hebben ertoe geleid dat 2019 is afgesloten met een klein tekort. Dit tekort kan worden opgevangen door de eigen reserve van onze stichting.