vluchtelingenhulpmook.nl

Financieel verslag

Jaarverslag 2018

JAARVERSLAG 2018  Vluchtelingenhulp Mook

Inhoud

Inleiding. 1

Taken van 'Vluchtelingenhulp Mook' 1

Doelgroep. 2

Werkgroep. 3

Bestuur en Beleid. 3

Activiteiten. 3

Vergaderingen en overleg. 6

Scholing. 6

Financieel verslag. 6

 

Inleiding

Met de komst van slechts 5 nieuwe vluchtelingen was 2018 een relatief rustig jaar voor Vluchtelingenhulp Mook.

Van de vluchtelingen die de afgelopen jaren gehuisvest zijn in onze gemeente zijn er steeds meer toe aan een volgende stap in hun inburgering: inburgeringstrajecten werden afgerond en opvallend veel statushouders vonden een baantje en stroomden uit uit de uitkering.

 

Taken van 'Vluchtelingenhulp Mook'

De in 2016 uitgewerkte ‘Hoofdlijnennota’ leidde tot een uitsplitsing in drie taakgebieden of hoofdaandachtsvelden. Die drie taakgebieden zijn:

 • Maatschappelijke begeleiding van de vluchtelingen die na hun statusverlening decentraal gehuisvest worden; van oudsher was dit de hoofdtaak van Vluchtelingenhulp. Als daar behoefte aan is, worden de vluchtelingen zeker tot 2 jaar na hun vestiging in de gemeente begeleid bij hun integratie in de Nederlandse (i.c. Mookse) samenleving. De contactpersoon, die aan de vluchteling(en) gekoppeld is, probeert hen wegwijs te maken in de sociale kaart van Mook en in de vele regeltjes van onze maatschappij.
 • Taalondersteuning: door aan (vrijwel) iedere volwassen vluchteling een taalvrijwillig(st)er te koppelen, kan extra taalondersteuning gegeven worden voorafgaand aan, tijdens en eventueel na afloop van het officiële inburgeringstraject. Door de aanschaf van lesmethoden (Taalcompleet en Spreektaal 1 en 2), de aansluiting bij Het Begint met Taal (het landelijk steunpunt voor taalcoaching aan anderstaligen) en de ondersteuning van een eigen coördinatrice binnen Vluchtelingenhulp Mook heeft dit taakgebied een veel steviger fundament gekregen.
 • Participatie: omdat de stap van het inburgeringsdiploma naar een betaalde baan vaak erg groot is, proberen de vrijwillig(st)ers van Vluchtelingenhulp Mook voor ‘hun’ vluchteling vrijwilligerswerk, taal-/werkstages of werkervaringsplaatsen te vinden, vaak gebruik makend van hun eigen netwerk en gebaseerd op bij de intake verzamelde informatie over opleiding en werkervaring van de vluchteling en een eigen inschatting van het taalniveau, de interesses, de psychische gesteldheid en de inzetbaarheid van de vluchteling.

 

Onze coördinatrice Taal coördineert ook onze activiteiten op het gebied van participatie. Op zich geen onlogische combinatie, omdat het zoeken van (taal)stages eigenlijk in het verlengde ligt van de gegeven taalondersteuning. Daarbij wordt regelmatig en structureel samengewerkt met Astrid Peerenboom, een zzp-er die door de gemeente ingeschakeld is om speciaal voor statushouders taal-/werkstages en betaald werk te vinden. Daarnaast is het WerkBedrijf de officiële partner van de gemeente, waar het gaat om (re)integratietrajecten. Uiteindelijk is het de bedoeling dat Vluchtelingenhulp, Astrid en het WerkBedrijf als een soort “drietrapsraket” werken.

Daarnaast geeft Vluchtelingenhulp - waar nodig – juridische ondersteuning (vrijwel altijd in samenwerking met de verantwoordelijke advocaat). En waar mogelijk en gewenst wordt informatie gegeven over de opvang en begeleiding van vluchtelingen.

Doelgroep

 

0 – 2 jaar

2 – 5 jaar

totaal

Eind 2017

(peildatum

31-12-2017)

 

36 personen (20 volwassenen,

16 kinderen), verdeeld over 10 huishoudens (waaronder 2 alleenstaanden)

25 personen

(16 volwassenen, 9 kinderen), verdeeld over 12 huishoudens (waaronder 5 alleenstaanden)

61 personen

(36 volwassenen,

25 kinderen)

 

Nieuw in 2018

 

+ 5 Nieuwkomers (4 volwassenen,

1 kind), verdeeld over 3 huishoudens (waaronder 1 alleenstaande)

 

 

 

Eind 2018

(peildatum

31-12-2018)

 

 

19 personen (12 volwassenen,

7 kinderen), verdeeld over 6 huishoudens (waaronder 2 alleenstaanden)

42 personen (23 volwassenen,  19 kinderen), verdeeld over 15 huishoudens (waaronder 4 alleenstaanden)

61 personen

(35 volwassenen,

26 kinderen)

N.B. : In de loop van 2018 hebben 22  personen (12 volwassenen en 10 kinderen) de grens van 2 jaar verblijfsduur overschreden; zij zijn daardoor van de 1e naar de 2e kolom gegaan. In 2018 hebben 5 personen (5 volwassenen, waaronder 1 alleenstaande) de grens van 5 jaar verblijfsduur overschreden, waardoor zij uit dit overzicht van eind 2018 verdwenen zijn.

In 2018 waren er géén verhuizingen uit Mook (overigens wél vanuit de groep ‘> 5 jaar’) en géén geboortes in Mook.

 

Vluchtelingen mét een verblijfsvergunning, die in het kader van de gemeentelijke taakstelling gehuisvest zijn in de gemeente Mook & Middelaar, worden tot 2 jaar na hun vestigingsdatum maatschappelijk begeleid (en indien nodig langer). De vluchtelingen worden tot 5 jaar na die vestigingsdatum uitgenodigd voor sociaal-culturele activiteiten.

Bij meerdere vluchtelingengezinnen duurt de maatschappelijke begeleiding tot (ruim) na het verstrijken van de genoemde 2 jaar. Dit komt doordat het Nederlands taalniveau van de vluchtelingen nog niet zodanig is, dat ze zich zelfstandig staande kunnen houden in onze gebureaucratiseerde maatschappij of doordat er een optelsom is van problemen (schulden, problematische gezins- en/of opvoedingsrelaties, problemen met verblijfsvergunningen, gezondheidsproblemen en mede daardoor verzuim bij het inburgeringstraject enz.). Vooral uit landen, die al langere tijd in een oorlogssituatie verkeren (zoals Somalië) komen relatief veel vluchtelingen, die nooit naar school geweest zijn en hier eerst gealfabetiseerd moeten worden.  Soms is het ook moeilijk om vluchtelingen door te verwijzen naar andere instanties, omdat de hulpvraag te specifiek is (bijv. over verblijfsvergunningen) of te ‘triviaal’, of onvoldoende opgepakt wordt door andere instanties. Vluchtelingenhulp functioneert vaak als vervanger van het ontbrekende sociale netwerk.

De 61 vluchtelingen die eind 2018 in de gemeente Mook woonden, waren afkomstig uit de volgende landen (tussen haakjes staan de aantallen volwassenen en kinderen vermeld):

Syrië                     : 45 (24 / 21), waarvan 16 (9 / 7) binnen de termijn van 2 jaar

Eritrea                  : 6 (4 / 2), waarvan 1 (1 / 0) binnen de termijn van 2 jaar

Soedan                                : 3 (2 / 1), waarvan 0 (0 /0) binnen de termijn van 2 jaar

Somalië               : 3 (2 / 1), waarvan 0 (0 / 0) binnen de termijn van 2 jaar

Irak                        : 2 (2 / 0), waarvan 2 (2 / 0) binnen de termijn van 2 jaar

Iran                       : 2 (1 / 1), waarvan 0 (0 / 0) binnen de termijn van 2 jaar

In 2018 kwamen de 5 nieuwkomers uit Syrië(4) en Eritrea (1).

In 2018 liep er in Mook nog één gezinsherenigingsprocedure: pogingen om de echtgenoot en vijf kinderen van een reeds in Mook verblijvende vluchtelinge naar Nederland te halen leidden slechts tot de komst van één van de kinderen.

Eind 2017 liep de gemeente 5 personen vóór op de taakstelling t/m eind 2017. De huisvestingstaakstelling voor 2018 bedroeg 11 (6 voor de 1e helft van het jaar, 5 voor de 2e helft van het jaar). Doordat er in 2018 vijf statushouders gehuisvest werden, liep de gemeente Mook aan het eind van het jaar 1 persoon achter op de taakstelling. De taakstelling voor de 1e helft van 2019 was  3 personen.

 

Werkgroep

In de loop van 2018 zijn er meerdere wijzigingen geweest in het vrijwilligersbestand: vrijwillig(st)ers stopten om gezondheidsredenen of omdat ze andere bezigheden op zich genomen hadden en het daardoor te druk gekregen hadden. Gelukkig stond daar tegenover dat er ook weer vrijwillig(st)ers bijkwamen (m.n. taalvrijwillig(st)ers). Eind 2018 bestond de groep vrijwillig(st)ers maatschappelijke begeleiding uit 15 personen. Behalve contactpersonen van vluchtelingen(gezinnen) zitten er in deze groep ook een aantal ‘extra deskundigen’: vrijwillig(st)ers, die door hun opleiding of werkervaring goed thuis zijn op een bepaald gebied en daardoor als vraagbaak kunnen fungeren voor de overige vrijwillig(st)ers.

In 2018 meldden zich 7 nieuwe taalvrijwillig(st)ers aan bij Vluchtelingenhulp. Eind 2018 stonden er 34 op de lijst.

 

Bestuur en Beleid

Op 18 juni 2012 is ten overstaan van een notaris de Stichting Vluchtelingenhulp Mook opgericht. In 2013 heeft Vluchtelingenhulp Mook de ANBI-status (ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling) aangevraagd en verkregen. Dit omdat een gift aan een ANBI-instelling voor de gever een aftrekpost is bij de belastingaangifte. Sinds begin 2014 is ook onze website www.vluchtelingenhulpmook.nl  in de lucht.

Stichting Vluchtelingenhulp Mook stelt zich niet primair ten doel beleid te ontwikkelen. De stichting ondersteunt vluchtelingen die in aanraking komen met beleid en regelgeving  van de overheid. Beleidspunten hebben derhalve alleen betrekking op de interne vrijwilligersorganisatie.

In 2018 is de bestuurssamenstelling gewijzigd: Marjolein Schoenmakers heeft haar functie als voorzitter neergelegd. De penningmeester heeft nu voorlopig ook het voorzitterschap op zich genomen, en de coördinatrice Taal & Participatie is in het bestuur opgenomen.

 

Activiteiten

Ieder vluchtelingengezin (of alleenstaande vluchteling) krijgt vanuit onze werkgroep een contactpersoon toegewezen, die zijn/haar vluchteling(en) de weg wijst in Mook en omgeving, en  behulpzaam is bij het doornemen van de post, het uitleggen van brieven, het invullen van formulieren, het contact opnemen met allerlei instanties en het ondersteunen van de financiële administratie. Het doel daarbij is steeds het vergroten van de zelfredzaamheid van de vluchtelingen. Eind 2018 waren 6 vrijwillig(st)ers betrokken bij de begeleiding van een vluchteling of vluchtelingengezin, die/dat korter dan 2 jaar gehuisvest was in onze gemeente.

Naast die maatschappelijke begeleiding is de organisatie van sociaal-culturele activiteiten een essentieel onderdeel van onze werkzaamheden,  aangezien dit ons de mogelijkheid biedt om onze vluchtelingen kennis te laten maken met hun directe omgeving en met de Nederlandse cultuur, en hen tevens stimuleert om deel te nemen aan algemene (dorps-)activiteiten. In die zin past dit naadloos binnen het gemeentebeleid om de armoede en sociale isolatie van de sociale minima tegen te gaan.

In 2018 ging het om de volgende sociaal-culturele activiteiten:

 • Bezoek aan het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, inclusief gezamenlijke picknick (op  24 juni 2018)
 • Deelname van een vijftal kinderen aan de Zomer3daagse Mook (15, 16 en 17 augustus 2018); kaartjes aangeboden door Jeugd & Jongerenwerk Mook.
 • Een multiculturele maaltijd voor de vrouwelijke vluchtelingen en de vrijwilligsters maatschappelijke begeleiding (31 augustus 2018)
 • De aanschaf van kinderactiviteitenkaarten voor de Molenhoekdag (2 september 2018)
 • Bezoek aan de maisdoolhof in Malden (13 oktober 2018)
 • Een Sinterklaasviering met oud-Hollandse spelletjes en bezoek van Sinterklaas en Zwarte Pieten (op 2 december 2018).

Leuk om te vermelden is, dat er niet alleen déélgenomen is aan de Zomer3daagse en de Molenhoekdag, maar dat er ook enkele volwassenen en tieners uit een vluchtelingengezin als vrijwilliger meegeholpen hebben.

 

Vluchtelingenhulp Mook heeft met een kraampje op de Molenhoekdag gestaan. De buitenlandse vrouwen konden daarin zelfgemaakte hapjes verkopen. Belangstellenden konden informatie krijgen over de begeleiding van vluchtelingen.

In de digitale dorpskrant www.maasburen.nl heeft – in de rubriek ‘Thuis in je dorp’ - een interview gestaan met de coördinatrice Maatschappelijke Begeleiding.

 

In samenwerking met (en op initiatief van) het Beweegcollectief Mook & Middelaar is in het voorjaar van 2018 een begin gemaakt met ‘(sportief) wandelen met statushouders’. Later hebben de statushouders ook kennis gemaakt met andere activiteiten van het Beweegcollectief (‘sport en spel’ en ‘werelddans’). Hoewel er – m.n. in Mook – door een groep vluchtelingenvrouwen enthousiast deelgenomen is aan de wandelactiviteit, zijn er uiteindelijk toch weinig statushouders blijven hangen bij de reguliere activiteiten van het Beweegcollectief.

Mede op verzoek van de gemeente stimuleert Vluchtelingenhulp de volwassen vluchtelingen om zwemlessen te volgen en het A-diploma te halen. Ook hierbij was de animo onder de vrouwelijke vluchtelingen groot: op een gegeven moment volgden dertien vrouwen zwemles (betaald vanuit de reductieregeling van de gemeente of vanuit het Zwemfonds van Vluchtelingenhulp)!

 

Activiteiten op taalgebied

Nadat een vluchteling of vluchtelingengezin in onze gemeente is gehuisvest vindt na een week of twee een kennismakingsgesprek plaats met de coördinator Taal. Zij bespreekt met de vluchteling de mogelijkheid om individueel begeleid te worden met de Nederlandse taal door een  van onze taalvrijwilligers. Indien de vluchteling hier belangstelling voor heeft wordt er contact met een taalvrijwilliger gelegd. Samen werken taalvrijwilliger en vluchteling  op individuele basis aan de nieuwe Nederlandse taal. De contacten bestaan uit tenminste 1 à 2 uur in de week contact waarin samen Nederlands wordt gesproken,  eventueel met gebruik van de methode Spreektaal. Het luisteren en spreken van het Nederlands staat hierin centraal. Soms wordt er gekozen om al te starten met een andere afgestemde methode. Meestal is dit de methode Taalcompleet, een beproefde methode om de Nederlandse taal machtig te worden. Vanaf het moment dat de vluchteling aan de inburgeringscursus begint, ondersteunt de taalvrijwilliger de vluchteling met de methode  van de cursus en blijft hij/zij oefenen met het  Nederlands spreken.

Het afgelopen jaar hebben 31 taalvrijwilligers taalondersteuning gegeven aan 30 volwassen statushouders en aan 11 kinderen. De ondersteuning aan kinderen varieert van ondersteuning door een van onze taalvrijwilligers op de basisschool, tot gerichte individuele hulp door enkele van onze taalvrijwilligers  met taal of huiswerk of wekelijks voorlezen en spelenderwijs omgaan met de taal thuis.

 

De coördinatrice Taal heeft behalve een coördinerende rol ook de taak om advies te geven over de manier van ondersteunen met taal, de te gebruiken materialen en methodes en zij is  vraagbaak bij de keuze van  de inburgeringscursus.  Tevens heeft zij in het eerste kennismakingsgesprek een eerste indruk gekregen van de scholing, opleiding en werkervaring van de vluchtelingen. Dit is van belang voor de toekomstige weg naar werk van betreffende vluchtelingen.

In de loop van 2018 kwamen we steeds vaker situaties tegen, waarbij vluchtelingen ná hun inburgeringsexamen (of nadat ze daarvoor ontheffing hadden gekregen) toch hun taalniveau wilden verhogen. Het is essentieel dat statushouders na hun inburgering enerzijds de nieuw geleerde taal onderhouden door participatie in de Nederlandse samenleving als ook door middel van goede taallessen aan verhoging van de nieuw geleerde Nederlandse taal kunnen werken. Immers het  eindniveau waarop zij de Nederlandse taal zullen gaan beheersen is in grote mate bepalend voor hun uiteindelijke mate van participatie in  onze samenleving. Met het oog hierop hebben de coördinatrices van Vluchtelingenhulp een oriënterend gesprek gehad met Nederlands de Baas, een taalschool die – lokaal, en met kleine lesgroepen – NT2-lessen verzorgt. Echter na het afsluiten van de inburgering bestaat er slechts voor een enkele statushouder de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor reguliere taallessen. Vluchtelingenhulp Mook probeert voor iedere statushouder die gemotiveerd is om zijn of haar Nederlandse taal te verbeteren na het beeindigen van de inburgeringscursus, nog enige tijd door te gaan met taalondersteuning  zolang er voldoende taalvrijwilligers beschikbaar zijn.

 

Activiteiten op het gebied van participatie.

In 2018 is het Werkcafé voortgezet, een tweewekelijks spreekuur voor onze vluchtelingen en/of hun contactpersonen, waarbij Gabriëlle Smits (coördinatrice Taal & Participatie) en Astrid Peerenboom (een zelfstandig werkend jobcoach voor statushouders) met hen overleggen over de mogelijkheden van vrijwilligerswerk, taal-/werkstages, opleidingsmogelijkheden, werkervaringsplekken en betaald werk. In dit jaar is veel tijd gestoken in het participatietraject van een aantal van  onze statushouders. De weg naar werk is vaak een langdurig proces met meerdere stappen. Een traject dat veel begeleiding, aandacht en maatwerk vraagt. Plaatsingen komen tot stand door het netwerk van Vluchtelingenhulp Mook of in samenwerking met Astrid Peerenboom.

In 2018 zijn in totaal 13 personen gestart met een stage  of betaald werk. 7 personen hiervan  zijn geholpen aan een stageplek, 4 volwassen statushouders kregen dit jaar betaald werk en 2 kinderen zijn geholpen aan een vakantiebaantje.

 

Nog steeds blijkt participatie soms op gespannen voet te staan met inburgering. De belasting voor een gezin met kinderen is soms groot als er door beide partners voldaan moet worden aan de inburgeringseisen en er daarnaast arbeidsmatige verplichtingen bestaan. Het hebben van een baan geeft geen vrijstelling van de eis tot inburgering. Soms gaat er zoveel tijd en energie zitten in het toewerken naar een baan, dat het officiële inburgeringstraject (of dat van de echtgenote) in het gedrang dreigt te komen, met hoge individuele boetes en dreigende terugbetalingsverplichting van de DUO-lening als gevolg. Belangrijk is om in iedere situatie maatwerk te leveren.

Daarnaast krijgen statushouders, op het moment dat zij betaald gaan werken, te maken met wijzigingen in het ingewikkelde stelsel van belastingtoeslagen, wijzigingen in financiële tegemoetkoming voor de sociale minima en veranderingen van hun recht op de bijzondere bijstand, er zijn soms reiskosten en salarisuitbetalingen die niet aansluiten op het moment van stoppen van de bijstandsuitkering. Kortom ingewikkelde en onoverzichtelijke veranderingen van de financiële situatie met veel vragen, noodzaak tot betalingsregelingen en soms een netto-inkomensachteruitgang, schulden en onrust tot gevolg.

 

Vergaderingen en overleg

De vrijwillig(st)ers maatschappelijke begeleiding hebben in 2018 drie keer vergaderd.

In het afgelopen jaar is er drie keer een bestuursvergadering geweest. Daarbij kwamen de aanvraag en de verantwoording van de gemeentelijke subsidie, het Zwemfonds en de laptop-regeling van Vluchtelingenhulp, de armoedeval bij uitstroom uit de uitkering, de consequenties van de AVG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de nieuwe “privacywet”), de behoefte aan VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie),de behoefte aan taalverhoging na het inburgeringstraject en de onderlinge afstemming van Vluchtelingenhulp Mook, Astrid Peerenboom, de gemeente en het WerkBedrijf ter sprake.

Het merendeel van deze onderwerpen kwam ook aan bod bij het overleg met de gemeente, dat in 2018 twee maal plaatsvond.

De taalvrijwilligers hebben in 2018 geen eigen overlegbijeenkomst gehad.

 

De vrijwillig(st)ers die één of meerdere vluchtelingen begeleiden, hebben regelmatig (via e-mail of telefonisch) ad-hoc overleg gehad met Frank van Groenendaal, de ‘klantmanager Werk en Inkomen’ van de gemeentelijke Sociale Dienst. Het structureel overleg tussen de coördinatrice en die ambtenaar heeft in 2018 acht keer plaatsgevonden.

Indien nodig wordt er doorverwezen naar hulpverlenende instanties, zoals het Algemeen Maatschap-pelijk Werk, de Voedselbank, Stichting Leergeld De Stuwwal, de huisarts en (via de huisarts) naar de psychologische hulpverlening van I-Psy.

In het voorjaar van 2018 is er ook contact geweest met de Speelotheek in Malden; die werd opgeheven en bood de door Vluchtelingenhulp begeleide gezinnen de mogelijkheid om een keuze te maken uit het aanwezige speelgoed.

 

Verder heeft Vluchtelingenhulp Mook regelmatig acte de préseance gegeven bij verschillende lokale of regionale bijeenkomsten:

 • De coördinatrice Maatschappelijke Begeleiding heeft plaatsgenomen in het Platform Minimabeleid van de gemeente.
 • In het kader van het project ‘DNA van sterke dorpskernen’ is er op 9 oktober een bijeenkomst geweest, waarbij Molenhoekse verenigingen elkaar konden ontmoeten en konden inventariseren of zij elkaar behulpzaam konden zijn. Vluchtelingenhulp is hierbij aanwezig geweest.
 • Op 21 november zijn de bestuursleden van Vluchtelingenhulp aanwezig geweest bij een door de gemeente georganiseerde bijeenkomst voor vrijwilligersorganisaties. Er werd informatie gegeven over de vrijwilligersverzekering en over de digitale dorpskrant www.maasburen.nl .

 

Scholing

Op 27 juni heeft Vluchtelingenhulp voor alle belangstellende vrijwillig(st)ers en vluchtelingen een avond georganiseerd, waarop Astrid Peerenboom informatie gaf over ‘kansrijke beroepen’ en ‘zelfstandig ondernemerschap’.

Het lidmaatschap van Het Begint met Taal  biedt de taalvrijwilligers regelmatig online scholingsmogelijkheden.

 

Financieel verslag

De gemeente Mook en Middelaar heeft voor 2018 € 7980,-- aan subsidie toegekend. Daarnaast mocht VHM het positieve resultaat van 2017 inzetten voor zwemlessen aan vluchtelingen. Van particulieren heeft VHM in 2018 € 1105,- aan giften gekregen. Van deze giften is € 1000,- geoormerkt gegeven voor ons computerfonds. Vluchtelingen kunnen een pc of laptop aanschaffen via VHM, waarbij 50% een schenking is, betaald uit deze gift, en 50% in termijnen kan worden afbetaald. In 2018 zijn op deze wijze 5 laptops verstrekt.

Een groot succes in 2018 zijn de zwemlessen aan volwassen vluchtelingen. Het beschikbare bedrag van € 1000,- is fors overschreden omdat maar liefst 13 vluchtelingen van de mogelijkheid gebruik hebben gemaakt, of nog maken.

Een grote uitgavenpost is de vergoedingen aan onze vrijwilligers. Een aantal vrijwilligers schenken hun vergoeding aan VHM. Samen met andere giften stelt ons dat in staat om kleine leningen te verstrekken aan vluchtelingen die dat nodig hebben. Ook zijn er in 2018 veel taalmaterialen aangeschaft, maar omdat de instroom van nieuwe vluchtelingen lager was dan verwacht, is hieraan minder uitgegeven dan begroot. Aan culturele activiteiten is ruim meer uitgegeven dan verwacht. Ook in 2018 zijn de gebruikelijke activiteiten gehouden, zoals eerder aangegeven. Maar doordat de deelname aan de activiteiten ( openluchtmuseum, sinterklaasfeest) hoger was dan andere jaren, zijn de kosten fors hoger uitgevallen. Ondanks de overschrijding, zijn wij blij met deze participatie.

Zonder kosten en baten zwemfonds zou er sprake zijn van een klein positief resultaat van € 380,43.  Het tekort 2018 wordt geheel veroorzaakt door het succes van ons zwemfonds.

 

 

 

Mook, april 2019

 

 

 

Jaarverslag 2017

JAARVERSLAG 2017  Vluchtelingenhulp Mook

Inhoud

Inleiding. 1

Taken van 'Vluchtelingenhulp Mook' 1

Doelgroep. 2

Werkgroep. 3

Bestuur en Beleid. 3

Activiteiten. 4

Vergaderingen en overleg. 5

Scholing. 6

Financieel verslag. 6

 

Inleiding

Voor Vluchtelingenhulp Mook was 2017 een relatief rustig jaar. Doordat in het begin van het jaar een flink aantal vluchtelingen gehuisvest kon worden (onder andere in een door particulieren beschikbaar gesteld huurhuis) had de gemeente al vroeg in het jaar ruim voldaan aan de huisvestingstaakstelling voor 2017.

Overigens nam de vraag naar taalondersteuning (en daarmee de behoefte aan taalvrijwillig(st)ers) dit jaar wel toe. En ook onze activiteiten op het gebied van participatie (taal-/werkstages, vrijwilligerswerk, werkervaringsplaatsen) werden verder uitgebouwd.

 

Taken van 'Vluchtelingenhulp Mook'

De in 2016 uitgewerkte ‘Hoofdlijnennota’ leidde tot een uitsplitsing in drie taakgebieden of hoofdaandachtsvelden. Die drie taakgebieden zijn:

 • Maatschappelijke begeleiding van de vluchtelingen die na hun statusverlening decentraal gehuisvest worden; van oudsher was dit de hoofdtaak van Vluchtelingenhulp. Als daar behoefte aan is, worden de vluchtelingen zeker tot 2 jaar na hun vestiging in de gemeente begeleid bij hun integratie in de Nederlandse (i.c. Mookse) samenleving. De contactpersoon, die aan de vluchteling(en) gekoppeld is, probeert hen wegwijs te maken in de sociale kaart van Mook en in de vele regeltjes van onze maatschappij.
 • Taalondersteuning: door aan (vrijwel) iedere volwassen vluchteling een taalvrijwillig(st)er te koppelen, kan extra taalondersteuning gegeven worden voorafgaand aan, tijdens en eventueel na afloop van het officiële inburgeringstraject. Door de aanschaf van lesmethoden (Taalcompleet en Spreektaal 1 en 2), de aansluiting bij Het Begint met Taal (het landelijk steunpunt voor taalcoaching aan anderstaligen) en de ondersteuning van een eigen coördinatrice binnen Vluchtelingenhulp Mook heeft dit taakgebied een veel steviger fundament gekregen.
 • Participatie: omdat de stap van het inburgeringsdiploma naar een betaalde baan vaak erg groot is, proberen de vrijwillig(st)ers van Vluchtelingenhulp Mook voor ‘hun’ vluchteling vrijwilligerswerk, taal-/werkstages of werkervaringsplaatsen te vinden, vaak gebruik makend van hun eigen netwerk en gebaseerd op bij de intake verzamelde informatie over opleiding en werkervaring van de vluchteling en een eigen inschatting van het taalniveau, de interesses, de psychische gesteldheid en de inzetbaarheid van de vluchteling.

 

Onze coördinatrice Taal coördineert ook onze activiteiten op het gebied van participatie. Op zich geen onlogische combinatie, omdat het zoeken van (taal)stages eigenlijk in het verlengde ligt van de gegeven taalondersteuning. Daarbij wordt regelmatig en structureel samengewerkt met Astrid Peerenboom, een zzp-er die door de gemeente ingeschakeld is om speciaal voor statushouders taal-/werkstages en betaald werk te vinden. Daarnaast is het Werkbedrijf de officiële partner van de gemeente, waar het gaat om (re)integratietrajecten. Uiteindelijk is het de bedoeling dat Vluchtelingenhulp, Astrid en het Werkbedrijf als een soort “drietrapsraket” werken.

Daarnaast geeft Vluchtelingenhulp - waar nodig – juridische ondersteuning (vrijwel altijd in samenwerking met de verantwoordelijke advocaat). En waar mogelijk en gewenst wordt informatie gegeven over de opvang en begeleiding van vluchtelingen.

Doelgroep

 

0 – 2 jaar

2 – 5 jaar

totaal

Eind 2016

(peildatum

31-12-2016)

 

35 personen (19 volwassenen,

16 kinderen), verdeeld over 11 huishoudens (waaronder 2 alleenstaanden)

14 personen

(12 volwassenen, 2 kinderen), verdeeld over 9 huishoudens (waaronder 2 alleenstaanden)

49 personen

(31 volwassenen,

18 kinderen)

 

Nieuw in 2017

 

+ 14 Nieuwkomers (8 volwassenen,

6 kinderen), verdeeld over 3 huishoudens (waaronder 1 alleenstaande)

- 1 verhuizing (2 volwassenen en 4 kinderen, behorend tot 1 huishouden)

+ 1 verhuizing (2 volwassenen en 4 kinderen, behorend tot 1 huishouden)

- 2 verhuizingen (in totaal 2 volwassenen en 1 kind, verdeeld over 2 huishoudens).

+ 2 kinderen (geboorte), verdeeld over 2 huishoudens.

 

Eind 2017

(peildatum

31-12-2017)

 

 

36 personen (20 volwassenen,

16 kinderen), verdeeld over 10 huishoudens (waaronder 2 alleenstaanden)

25 personen (16 volwassenen,  9 kinderen), verdeeld over 12 huishoudens (waaronder 5 alleenstaanden)

61 personen

(36 volwassenen,

25 kinderen)

 

N.B. : In de loop van 2017 hebben 13  personen (7 volwassenen en 6 kinderen, verdeeld over 5 huishoudens, waaronder 1  alleenstaande) de grens van 2 jaar verblijfsduur overschreden; zij zijn daardoor van de 1e naar de 2e kolom gegaan. In 2017 heeft 1 persoon (1 alleenstaande volwassene) de grens van 5 jaar verblijfsduur overschreden, waardoor hij uit dit overzicht van eind 2017 is verdwenen.

 

Vluchtelingen mét een verblijfsvergunning, die in het kader van de gemeentelijke taakstelling gehuisvest zijn in de gemeente Mook & Middelaar, worden tot 2 jaar na hun vestigingsdatum maatschappelijk begeleid (en indien nodig langer). De vluchtelingen worden tot 5 jaar na die vestigingsdatum uitgenodigd voor sociaal-culturele activiteiten.

Bij meerdere vluchtelingengezinnen duurt de maatschappelijke begeleiding tot (ruim) na het verstrijken van de genoemde 2 jaar. Dit komt doordat het Nederlands taalniveau van de vluchtelingen nog niet zodanig is, dat ze zich zelfstandig staande kunnen houden in onze gebureaucratiseerde maatschappij of doordat er een optelsom is van problemen (schulden, problematische gezins- en/of opvoedingsrelaties, problemen met verblijfsvergunningen, gezondheidsproblemen en mede daardoor verzuim bij het inburgeringstraject enz.). Vooral uit landen, die al langere tijd in een oorlogssituatie verkeren (zoals Somalië) komen relatief veel vluchtelingen, die nooit naar school geweest zijn en hier eerst gealfabetiseerd moeten worden.  Soms is het ook moeilijk om vluchtelingen door te verwijzen naar andere instanties, omdat de hulpvraag te specifiek is (bijv. over verblijfsvergunningen) of te ‘triviaal’, of onvoldoende opgepakt wordt door andere instanties.

De 61 vluchtelingen die eind 2017 in de gemeente Mook woonden, waren afkomstig uit de volgende landen (tussen haakjes staan de aantallen volwassenen en kinderen vermeld):

Syrië                     : 43 (23 / 20), waarvan 30 (15 / 15) binnen de termijn van 2 jaar

Eritrea                  : 5 (3 / 2), waarvan 2 (2 / 0) binnen de termijn van 2 jaar

Soedan                                : 3 (2 / 1), waarvan 2 (1 / 1) binnen de termijn van 2 jaar

Somalië               : 3 (2 / 1), waarvan 0 (0 / 0) binnen de termijn van 2 jaar

Iran                       : 3 (2 / 1), waarvan 0 (0 / 0) binnen de termijn van 2 jaar

Irak                        : 2 (2 / 0), waarvan 2 (2 / 0) binnen de termijn van 2 jaar

Afghanistan       : 2 (2 / 0), waarvan 0 (0 / 0) binnen de termijn van 2 jaar

In 2017 kwamen de 14 nieuwkomers uit Syrië(12) en Irak (2).

In 2017 liep er in Mook nog één gezinsherenigingsprocedure. Helaas leidde die nog niet tot de hereniging van de in onze gemeente gehuisveste vluchtelinge met haar kinderen, tot frustratie van alle betrokkenen.

Eind 2016 liep de gemeente 2 personen vóór op de taakstelling t/m eind 2016. De huisvestingstaakstelling voor 2017 bedroeg 11. Doordat er in 2017  14 statushouders gehuisvest werden, liep de gemeente Mook aan het eind van het jaar 5 personen voor op de taakstelling.

Meestal is het woningbouwvereniging Destion, die woonruimte beschikbaar stelt voor de huisvesting van vluchtelingen, die door het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) aan de gemeente gekoppeld zijn. Dat er in 2017 meer statushouders gehuisvest konden worden dan de taakstelling bedroeg, was echter vooral te danken aan de zusters Passionistinnen, die hun twee te koop staande woningen in de Hertogstraat  aanboden voor verhuur aan vluchtelingen.

 

Werkgroep

In de loop van 2017 zijn er meerdere wijzigingen geweest in het vrijwilligersbestand: vrijwillig(st)ers stopten om gezondheidsredenen, of omdat ‘hun’ vluchteling verhuisde, of omdat ze moe waren van de strijd tegen de regelgeving en de bureaucratie in de Nederlandse samenleving. Gelukkig stond daar tegenover dat er ook weer vrijwillig(st)ers bijkwamen (m.n. taalvrijwillig(st)ers). Eind 2017 bestond de groep vrijwillig(st)ers maatschappelijke begeleiding uit 17 personen. Behalve contactpersonen van vluchtelingen(gezinnen) zitten er in deze groep ook een aantal ‘extra deskundigen’: vrijwillig(st)ers, die door hun opleiding of werkervaring goed thuis zijn op een bepaald gebied en daardoor als vraagbaak kunnen fungeren voor de overige vrijwillig(st)ers.

 

De grotere aandacht die naar ons taakgebied Taalondersteuning  uitging, leidde tot de aanmelding van een aantal nieuwe taalvrijwillig(st)ers. Eind 2017 stonden er 28 op de lijst (plus 2 vrijwilligsters maatschappelijke begeleiding, die óók taalles geven)

 

Bestuur en Beleid

Op 18 juni 2012 is ten overstaan van een notaris de Stichting Vluchtelingenhulp Mook opgericht. In 2013 heeft Vluchtelingenhulp Mook de ANBI-status (ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling) aangevraagd en verkregen. Dit omdat een gift aan een ANBI-instelling voor de gever een aftrekpost is bij de belastingaangifte. Sinds begin 2014 is ook onze website www.vluchtelingenhulpmook.nl  in de lucht.

Stichting Vluchtelingenhulp Mook stelt zich niet primair ten doel beleid te ontwikkelen. De stichting ondersteunt vluchtelingen die in aanraking komen met beleid en regelgeving  van de overheid. Beleidspunten hebben derhalve alleen betrekking op de interne vrijwilligersorganisatie. Aandachtspunten die in 2017 op de agenda stonden, waren: de aanvraag en verantwoording van de gemeentelijke subsidie, de vormgeving van onze activiteiten op het gebied van participatie (en onze verhouding tot het WerkBedrijf daarbij) en de manier waarop wij onze vluchtelingen financieel kunnen ondersteunen (bijv. door middel van een bijdrage uit ons Zwemfonds)

 

Activiteiten

Ieder vluchtelingengezin (of alleenstaande vluchteling) krijgt vanuit onze werkgroep een contactpersoon toegewezen, die zijn/haar vluchteling(en) de weg wijst in Mook en omgeving, en  behulpzaam is bij het doornemen van de post, het uitleggen van brieven, het invullen van formulieren, het contact opnemen met allerlei instanties en het ondersteunen van de financiële administratie. Het doel daarbij is steeds het vergroten van de zelfredzaamheid van de vluchtelingen. Eind 2017 waren 10 vrijwillig(st)ers betrokken bij de begeleiding van een vluchteling of vluchtelingengezin, die/dat korter dan 2 jaar gehuisvest was in onze gemeente.

Naast die maatschappelijke begeleiding is de organisatie van sociaal-culturele activiteiten een essentieel onderdeel van onze werkzaamheden,  aangezien dit ons de mogelijkheid biedt om onze vluchtelingen kennis te laten maken met hun directe omgeving en met de Nederlandse cultuur, en hen tevens stimuleert om deel te nemen aan algemene (dorps-)activiteiten. In die zin past dit naadloos bin-nen het gemeentebeleid om de armoede en sociale isolatie van de sociale minima tegen te gaan.

In 2017 ging het om de volgende sociaal-culturele activiteiten:

 • Bezoek aan het schuttersgilde St Antonius Abt in Mook (op  21 mei 2017)

(kruisboogschieten, demonstratie vendelzwaaien, gezamenlijke maaltijd)

 • Een multiculturele maaltijd voor de vrouwelijke vluchtelingen en de vrijwilligsters maatschappelijke begeleiding (1 september 2017)
 • De aanschaf van kinderactiviteitenkaarten voor de Molenhoekdag (3 september 2017)

(afgelopen jaar grotendeels als schenking ontvangen)

 • Bezoek aan de maisdoolhof in Malden (23 september 2017)
 • Een Sinterklaasviering met oud-Hollandse spelletjes en bezoek van Sinterklaas en Zwarte Pieten (op 3 december 2017).

 

Activiteiten op taalgebied

Nadat een vluchteling of vluchtelingengezin in onze gemeente is gehuisvest  vindt  na een week of twee een kennismakingsgesprek plaats met de coördinator Taal. Zij bespreekt met de vluchteling de mogelijkheid om individueel begeleid te worden met de Nederlandse taal door een  van onze taalvrijwilligers. Indien de vluchteling hier belangstelling voor heeft wordt er contact met een taalvrijwilliger gelegd. Samen werken taalvrijwilliger en vluchteling  op individuele basis aan de nieuwe Nederlandse taal. De contacten bestaan uit tenminste 1 à 2 uur in de week contact waarin samen Nederlands wordt gesproken,  eventueel met gebruik van de methode Spreektaal. Het luisteren en spreken van het Nederlands staat hierin centraal. Soms wordt er gekozen om al te starten met een andere afgestemde methode. Meestal is dit de methode Taalcompleet ,  een beproefde methode om de Nederlandse taal machtig te worden. Vanaf het moment dat de vluchteling aan de inburgeringscursus begint, ondersteunt de taalvrijwilliger de vluchteling met de methode  van de cursus en blijft hij/zij oefenen met het  Nederlands spreken.

Op verzoek van de scholen in de gemeente hebben onze vrijwillig(st)ers ook enkele vluchtelingenkinderen op school begeleid.

De belangstelling voor de conversatiegroepjes (‘praatgroepjes’) nam in 2017 verder af, hetgeen er toe leidde dat de bijeenkomsten in de nazomer geheel stopgezet zijn.

 

Het afgelopen jaar hebben 32 taalvrijwilligers binnen onze organisatie taalbegeleiding gegeven aan 37 volwassen statushouders en aan 9 kinderen met een verblijfsstatus in  de thuissituatie.

3 van onze vrijwilligers hebben eveneens aan in totaal 5 kinderen ondersteuning geboden op de basisschool in zowel Mook als Molenhoek.

 

De coördinatrice Taal heeft behalve een coördinerende rol ook de taak om advies te geven over de manier van ondersteunen met taal, de te gebruiken materialen en methodes en zij is  vraagbaak bij de keuze van  de inburgeringscursus.  Tevens heeft zij in het eerste kennismakingsgesprek een eerste indruk gekregen van de scholing, opleiding en werkervaring van de vluchtelingen. Dit is van belang voor de toekomstige weg naar werk van betreffende vluchtelingen.

In de loop van 2017 kwamen we steeds vaker situaties tegen, waarbij vluchtelingen na hun inburgeringsexamen (of nadat ze daarvoor ontheffing hadden gekregen) toch hun taalniveau wilden verhogen. We beraden ons er op hoe wij daar een zinvolle bijdrage aan kunnen leveren. Wij zijn van mening dat het essentieel is dat statushouders na hun inburgering zowel door participatie in de Nederlandse samenleving  de nieuw geleerde taal moeten onderhouden als door middel van goede taallessen aan verhoging van de nieuw geleerde Nederlandse taal moeten kunnen werken. Immers het  eindniveau waarop zij de Nederlandse taal zullen gaan beheersen is in grote mate bepalend voor hun uiteindelijke mate van participatie in  onze samenleving.

 

Activiteiten op het gebied van participatie.

Eind maart 2017 is een begin gemaakt met het ‘Werkcafé’, een tweewekelijks spreekuur voor onze vluchtelingen en/of hun contactpersonen, waarbij Gabriëlle Smits (coördinatrice Taal & Participatie) en Astrid Peerenboom (een zelfstandig werkend jobcoach voor statushouders) met hen overleggen over de mogelijkheden van vrijwilligerswerk, taal-/werkstages, opleidingsmogelijkheden, werkervaringsplekken en betaald werk.

 

In 2017 is een aantal mensen bemiddeld naar werk of heeft een eerste stap naar werk gemaakt. Het is bijzonder fijn om te zien dat mensen weer helemaal gelukkig kunnen worden van werk.

Er  zijn door ons 15 plaatsingen van kandidaten gedaan. 6 kandidaten zijn inmiddels, parttime of fulltime, betaald aan de slag. 4 kandidaten zijn bezig met een relevante en kansrijke taal-/werkstage met vervolgmogelijkheden. Sommige personen hebben een paar verschillende stages nodig om te ontdekken wat goed bij hen past. Zo is in 2017 iemand 3 x geplaatst ( resp. als algemeen medewerker, kok en koerier ) en is de 3de plaatsing uiteindelijk een jaarcontract geworden. Anderen vallen uit om diverse redenen: in de knel met hun inburgering, lichamelijke of psychische problemen of gewoon niet op de juiste plek. Vol goede moed gaan we dit jaar weer verder!

 

Overigens blijkt participatie soms op gespannen voet te staan met inburgering. De belasting voor een gezin met kinderen is soms groot als er door beide partners voldaan moet worden aan de inburgeringseisen en er daarnaast arbeidsmatige verplichtingen bestaan. Het hebben van een baan geeft geen vrijstelling van het inburgeringsvereiste. Soms gaat er zoveel tijd en energie zitten in het toewerken naar een baan, dat het officiële inburgeringstraject (of dat van de echtgenote) in het gedrang dreigt te komen, met hoge individuele boetes en dreigende terugbetalingsverplichting van de DUO-lening als gevolg. Belangrijk is om in iedere situatie maatwerk te leveren.

 

Vluchtelingenhulp Mook heeft met een kraampje op de Molenhoekdag gestaan. De buitenlandse vrouwen konden daarin zelfgemaakte hapjes verkopen. Belangstellenden konden informatie krijgen over de begeleiding van vluchtelingen.

Vluchtelingenhulp heeft ook meegewerkt aan de 8-delige serie ‘Dicht bij mijn bed’, die in het najaar van 2017 uitgezonden is op de Limburgse TV-zender L1. In deze serie werd aandacht besteed aan mensen uit het buitenland (ook vluchtelingen) die zich in Limburg hebben gevestigd en Limburgers die hen daarbij helpen.

 

Vergaderingen en overleg

De vrijwillig(st)ers maatschappelijke begeleiding hebben in 2017 drie keer vergaderd. Een regelmatig terugkerend agendapunt betrof het minimabeleid van de gemeente (en m.n. de rol die Stichting Leergeld De Stuwwal daarin ging spelen).

In het afgelopen jaar is er drie keer een bestuursvergadering geweest. Daarnaast is er meerdere keren overleg geweest met de gemeente; daarbij kwamen de subsidieaanvraag 2017, het Zwemfonds van Vluchtelingenhulp, de workshop participatie en de onderlinge afstemming van Vluchtelingenhulp Mook, Astrid Peerenboom, de gemeente en het WerkBedrijf ter sprake.

De taalvrijwilligers hebben in 2017 geen eigen overlegbijeenkomst gehad.

 

De vrijwillig(st)ers die één of meerdere vluchtelingen begeleiden, hebben regelmatig (via e-mail of telefonisch) ad-hoc overleg gehad met Frank van Groenendaal, de ‘klantmanager Werk en Inkomen’ van de gemeentelijke Sociale Dienst. Het structureel overleg tussen de coördinatrice en die ambtenaar heeft in 2017 acht keer plaatsgevonden.

Indien nodig wordt er doorverwezen naar hulpverlenende instanties, zoals het Algemeen Maatschap-pelijk Werk, de Voedselbank, de huisarts en Bureau Jeugdzorg.

 

Verder heeft Vluchtelingenhulp Mook regelmatig acte de présence gegeven bij verschillende lokale of regionale bijeenkomsten:

 • Op 10 april zijn de coördinatoren van Vluchtelingenhulp Mook een kijkje gaan nemen bij de buren, op een door de gemeente Gennep en Vluchtelingenzorg Gennep georganiseerde informatieavond over de opvang en begeleiding van statushouders.
 • In de maanden mei en juni zijn er vier bijeenkomsten geweest van de workshop Participatie, waarin de Arabisch sprekende statushouders binnen onze gemeente iets te horen kregen over normen en waarden in Nederland en aangemoedigd werden om deel te nemen aan de Nederlandse samenleving. Vluchtelingenhulp Mook is bij alle vier de bijeenkomsten aanwezig geweest.
 • Op 5 oktober zijn de coördinatoren en een bestuurslid aanwezig geweest bij de voorlichtingsavond ‘Kansen voor kinderen’, waar Stichting Leergeld De Stuwwal, het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds zichzelf voorstelden.
 • Op 25 oktober hebben twee bestuursleden deelgenomen aan een door de gemeente en de Adviesraad Sociaal Domein georganiseerde informatieavond over het Beleidsplan Sociaal Domein.
 • Een ander bestuurslid heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten over het DNA van sterke dorpskernen.
 • Op 6 december zijn de coördinatoren aanwezig geweest bij een door de gemeente Heumen en VluchtelingenWerk Heumen georganiseerde informatieavond over de opvang en begeleiding van statushouders.

 

Scholing

In de loop van het jaar zijn een aantal scholingsmogelijkheden aangeboden:

 • Op 21 februari heeft Vluchtelingenhulp voor alle vrijwillig(st)ers een avond georganiseerd, waarop Astrid Peerenboom informatie gaf over ‘Statushouders en Werk’ en over de manier waarop zij een koppeling maakt tussen een statushouder en een werkplek, gebaseerd op werkervaring, capaciteiten, passie en kansen op de arbeidsmarkt.
 • In mei zijn vijf vrijwilligsters maatschappelijke begeleiding in Blerick naar een training ‘psychische gezondheid statushouders’ geweest.
 • Op 14 november is er voor alle vrijwillig(st)ers een informatieavond georganiseerd over het inburgeringstraject en alle regelgeving daaromheen (met medewerking van twee gastspreeksters die o.a. als NT2-docenten verbonden zijn aan taalaanbieders)

 

Financieel verslag

Voor 2017 is aan Vluchtelingenhulp Mook € 9.800,-- subsidie toegekend. Daarnaast heeft de Stichting dit jaar diverse giften gekregen. De gulle gevers waren een religieuze congregatie, de werkgroep diaconie van de Protestantse gemeente Heumen en enkele particulieren.  Dit geld wordt overeenkomstig de wens van de schenkers vooral gebruikt voor het lenigen van bijzondere persoonlijke financiële noden van de vluchtelingen, waarin gemeentelijke subsidiegelden niet voorzien (bijv. een bijdrage aan de vertaalkosten van documenten of aan de kosten van gezinshereniging). Ook werden er enkele malen kleine renteloze leningen verstrekt, wanneer vluchtelingen geconfronteerd werden met onvoorziene uitgaven, waarvoor geen betalingsregeling kon worden getroffen. Medio 2017 is Stichting Leergeld De Stuwwal actief geworden binnen de gemeente Mook, waardoor dit een voorliggende voorziening werd voor de financiering van zwemlessen van minderjarige vluchtelingenkinderen. Op verzoek van de gemeente is Vluchtelingenhulp haar Zwemfonds in gaan zetten om de volwassen vluchtelingen te leren zwemmen; eind 2017 werd de belangstelling hiervoor gepeild.

Financieel overzicht 2017

Begrotingspost

Resultaat 2016

Begroting 2017

Resultaat 2017

% van

begroting

Maatschappelijke begeleiding

1.388,98

2.700,00

2.080,80

77 %

Taalles door vrijwilligers

1.160,00

900,00

1.425,00

158 %

Sociaal-culturele activiteiten

864,59

1.000,00

1.519,54

152 %

Scholing

364,75

1.200,00

227,91

19 %

Reiskosten

15,66

-

-

 

Coördinatie vrijwilligers

150,00

450,00

225,00

50 %

Voorlichting  / P.R.

64,70

380,00

806,00

212 %

Representatie (lief en leed)

118,99

Bankkosten

182,54

130,00

136,70

105 %

Bureaukosten

390,88

500,00

114,97

23 %

Bestuur / Vergaderkosten

692,40

500,00

196,00

39 %

Taalboeken, abonnement

1.215,75

2.140.00

1.787,06

84 %

Kosten bevorderen participatie

-

400,00

82,80

21 %

Overige kosten

 

-

518,00

 

Totaal

 

€ 6.609,24

€ 10.300,00

9.119,78

89 %

 

 

 

Baten 2017

 

 

Subsidie Mook en Middelaar

€  9.800,00

 

Overige baten

€     550,10

 

Totaal

€10.350,10

 

 

Operationeel resultaat 2017

€   1.230,32

 

 

 

 

Bestemming resultaat

 

 

Algemene reserve

€       230,32

 

Zwemfonds VHM

€    1.000,00

 

           

 

Mook, april 2018

 

Jaarverslag 2016

JAARVERSLAG 2016 Vluchtelingenhulp Mook

 

Inhoud:

-   Inleiding

-   Taken van Vluchtelingenhulp Mook

-   Doelgroep

-   Aantal vrijwilligers

-   Bestuur en Beleid

-   Activiteiten opgebied maatschappelijke begeleiding

-   Activiteiten op taalgebied

-   Activiteiten op gebied participatie

-   Vergaderingen en overleg

-   Scholing

-   Financieel verslag

  

Inleiding

Na de grote toestroom van vluchtelingen in 2015 kwam de vluchtelingenproblematiek in 2016 weer in iets rustiger vaarwater. De aantallen nieuwe asielaanvragen kwamen weer flink lager te liggen. Niet omdat het aantal brandhaarden in de wereld afnam of er minder mensen van huis en haard verdreven werden, maar doordat – ten gevolge van politieke onderhandelingen – de grote massa vluchtelingen aan de grenzen van “fort Europa” tegengehouden werd.

Het gaf Nederland wel een welkome adempauze, waarin de vele vluchtelingen die al maandenlang heen en weer werden gesleept van de ene tijdelijke opvanglocatie naar de andere tijdelijke opvanglocatie, eindelijk tot de asielprocedure toegelaten konden worden. Geleidelijk aan begonnen de vluchtelingen ook door te stromen naar de decentrale opvang in de gemeenten. Voor de gemeente Mook betekende dat een huisvestingstaakstelling die 1,5 keer zo hoog was als in 2015 en zelfs 3 keer zo hoog als in 2014.

 

Taken van 'Vluchtelingenhulp Mook'

Om Vluchtelingenhulp Mook voor te bereiden op de schaalvergroting en om mee te gaan met de ontwikkelingen in de maatschappij, waar ‘participatie’ een steeds belangrijker begrip is geworden, heeft het bestuur van Vluchtelingenhulp zich afgelopen jaar bezig gehouden met een andere opzet van de organisatie. Daarbij was ook het streven om de organisatie, die de afgelopen jaren vooral leunde op één algemene coördinatrice, minder kwetsbaar te maken. Dit heeft geleid tot de ‘Hoofdlijnennota’, waarin de nieuwe structuur en werkwijze uiteengezet werden.

De belangrijkste wijziging betrof de uitsplitsing in drie taakgebieden of hoofdaandachtsvelden, ieder met een eigen coördinator. Die drie taakgebieden zijn:

·         Maatschappelijke begeleiding van de vluchtelingen die na hun statusverlening decentraal gehuisvest worden; van oudsher was dit de hoofdtaak van Vluchtelingenhulp. Als daar behoefte aan is, worden de vluchtelingen zeker tot 2 jaar na hun vestiging in de gemeente begeleid bij hun integratie in de Nederlandse (i.c. Mookse) samenleving. De contactpersoon, die aan de vluchteling(en) gekoppeld is, probeert hen wegwijs te maken in de sociale kaart van Mook en in de vele regeltjes van onze maatschappij. Een belangrijk deel van de begeleiding bestaat uit het doornemen van de post, het uitleggen van brieven, het invullen van formulieren, het contact opnemen met instanties en het ondersteunen van de financiële administratie. Het doel daarbij is steeds het vergroten van de zelfredzaamheid van de vluchtelingen.

·         Taalondersteuning: door aan (vrijwel) iedere volwassen vluchteling een taalvrijwillig(st)er te koppelen, kan extra taalondersteuning gegeven worden voorafgaand aan, tijdens en eventueel na afloop van het officiële inburgeringtraject.  Op verzoek van de scholen in de gemeente ondersteunen onze vrijwilligers vluchtelingenkinderen op school.  Naast de één-op-één-contacten is er afgelopen jaar ook geëxperimenteerd met ‘praatgroepjes’. Voor dit initiatief is een Vonkje (eenmalige financiële bijdrage van de gemeente) aangevraagd en toegekend.

Vluchtelingenhulp Mook had weliswaar al langere tijd taalvrijwillig(st)ers, maar door het aanstellen van een eigen coördinatrice Taal kon dit taakgebied veel steviger en gestructureerd opgezet worden, door middel van regelmatige bijeenkomsten van de taalvrijwillig(st)ers, de aanschaf van lesmethoden (Taalcompleet en Spreektaal 1 en 2) en de aansluiting bij Het Begint met Taal (het landelijk steunpunt voor taalcoaching aan anderstaligen).

·         Participatie: omdat de stap van het inburgeringsdiploma naar een betaalde baan vaak erg groot is, proberen de vrijwillig(st)ers van Vluchtelingenhulp Mook voor ‘hun’ vluchteling vrijwilligerswerk of taal-/werkstages te vinden, vaak gebruik makend van hun eigen netwerk en gebaseerd op bij de intake verzamelde informatie over opleiding en werkervaring van de vluchteling en een eigen inschatting van het taalniveau, de interesses, de psychische gesteldheid en de inzetbaarheid van de vluchteling.

Hoewel het oorspronkelijk de bedoeling was om ook voor dit taakgebied een eigen coördinator te hebben (en dat ook tijdelijk het geval was), was de feitelijke situatie eind 2016, dat de coördinatrice Taal ook onze activiteiten op het gebied van participatie coördineerde. Op zich geen onlogische combinatie, omdat het zoeken van (taal)stages eigenlijk in het verlengde ligt van de gegeven taalondersteuning.

Op het gebied van participatie is er regelmatig overleg met Astrid Peerenboom, een zzp-er die door de gemeente ingeschakeld is om speciaal voor statushouders taal-/werkstages en betaald werk te vinden. Daarnaast is het Werkbedrijf de officiële partner van de gemeente, waar het gaat om (re)integratietrajecten. Uiteindelijk is het de bedoeling dat Vluchtelingenhulp, Astrid en het Werkbedrijf als een soort “drietrapsraket” werken.

 

Daarnaast geeft Vluchtelingenhulp - waar nodig – juridische ondersteuning (vrijwel altijd in samenwerking met de verantwoordelijke advocaat). Waar mogelijk en gewenst wordt informatie gegeven over de opvang en begeleiding van vluchtelingen.

                       

Doelgroep

Vluchtelingen mét een verblijfsvergunning, die in het kader van de gemeentelijke taakstelling gehuisvest zijn in de gemeente Mook & Middelaar, worden tot 2 jaar na hun vestigingsdatum maatschappelijk begeleid (en indien nodig langer). De vluchtelingen worden tot 5 jaar na die vestigingsdatum uitgenodigd voor sociaal-culturele activiteiten.

Bij meerdere vluchtelingengezinnen duurt de maatschappelijke begeleiding tot (ruim) na het ver-strijken van de genoemde 2 jaar. Dit komt doordat het Nederlands taalniveau van de vluchtelingen nog niet zodanig is, dat ze zich zelfstandig staande kunnen houden in onze gebureaucratiseerde maatschappij of doordat er een optelsom is van problemen (schulden, problematische gezins- en/of opvoedingsrelaties, problemen met verblijfsvergunningen, gezondheidsproblemen en mede daardoor verzuim bij het inburgeringtraject enz.). Vooral uit landen, die al langere tijd in een oorlogssituatie verkeren (zoals Somalië) komen relatief veel vluchtelingen, die nooit naar school geweest zijn en hier eerst gealfabetiseerd moeten worden.

 

 

N.B. : In de loop van 2016 hebben 6 personen (5 volwassenen en 1 kind, verdeeld over 4 huishoudens, waaronder 3 alleenstaanden) de grens van 2 jaar verblijfsduur overschreden; zij zijn daardoor van de 1e naar de 2e kolom gegaan. In 2016 hebben 3 personen (2 volwassenen en 1 kind, behorend tot 2 huishoudens, waaronder 1 alleenstaande) de grens van 5 jaar verblijfsduur overschreden, waardoor ze uit dit overzicht van eind 2016 zijn verdwenen.

De GZZA-regeling (GZZA= Gemeentelijk Zelfzorgarrangement) is in 2016 beëindigd. Het gezin van 5 personen (2 volwassenen en 3 kinderen) dat in 2015 in de gemeente Mook was komen wonen en aanvankelijk onder deze GZZA-regeling viel, is in bovenstaande tabel in 2016 dus niet meegerekend bij de Nieuwkomers, maar telde in 2016 wel mee voor de huisvestingstaakstelling van de gemeente.

 

De 49 vluchtelingen die eind 2016 in de gemeente Mook woonden, waren afkomstig uit de volgende landen (tussen haakjes staan de aantallen volwassenen en kinderen vermeld):

Syrië                      : 31 (17 / 14), waarvan 28 (14 / 14) binnen de termijn van 2 jaar

Somalië                : 6 (4 / 2), waarvan 0 (0 / 0) binnen de termijn van 2 jaar

Eritrea                  : 4 (3 / 1), waarvan 4 (3 / 1) binnen de termijn van 2 jaar

Soedan                 : 3 (2 / 1), waarvan 3 (2 / 1) binnen de termijn van 2 jaar

Afghanistan         : 3 (3/ 0), waarvan 0 (0 / 0) binnen de termijn van 2 jaar

Iran                       : 2 (2 / 0), waarvan 0 (0 / 0) binnen de termijn van 2 jaar

In 2016 kwamen de 21 nieuwkomers (incl. gezinsherenigers) uit Syrië(18), Eritrea (2) en Soedan (1).

 

In de loop van 2016 had Vluchtelingenhulp Mook in totaal met vier gezinsherenigingprocedures te maken. Drie daarvan resulteerden dit afgelopen kalenderjaar in de hereniging van een reeds in onze gemeente gehuisveste vluchteling(e) met zijn/haar partner.

Eind 2015 liep de gemeente nog 3 personen achter op de taakstelling t/m eind 2015. De huisvestingstaakstelling voor 2016 bedroeg 21. Opgeteld bij de achterstand van 2015 moesten er in 2016 dus 24 statushouders gehuisvest worden. Uiteindelijk werden er 26 vluchtelingen gehuisvest (incl. de 3 gezinsherenigers en incl. het gezin, dat in eerste instantie onder de GZZA-regeling viel), waardoor de gemeente Mook aan het eind van het jaar 2 personen voorliep op de taakstelling.

In 2016 heeft de gemeente een ‘Plan van aanpak huisvesting statushouders’ gepresenteerd, waarbij aan particuliere huizenbezitters werd gevraagd om hun te koop staande woning tijdelijk (3 tot 5 jaar) te verhuren aan statushouders. Het bestuur van vluchtelingenhulp Mook is vooraf door de gemeente hierover geconsulteerd. Vooruitlopend op deze regeling hebben de zusters Passionistinnen hun twee te koop staande woningen in de Hertogstraat  aangeboden voor verhuur aan vluchtelingen. Met twee andere particuliere huizenbezitters heeft het tot een oriënterend gesprek geleid, maar verder niets opgeleverd.

 

Aantal vrijwilligers

In de loop van 2016 zijn twee vrijwillig(st)ers maatschappelijke begeleiding gestopt.

Daar stond tegenover dat zich ook weer twee nieuwe vrijwilligsters aangemeld hebben, zodat de groep vrijwilligers maatschappelijke begeleiding  eind 2016 bestond uit 20 personen:

De grotere aandacht die naar ons taakgebied Taalondersteuning  uitging, leidde tot de aanmelding van een groot aantal nieuwe taalvrijwillig(st)ers. Eind 2016 stonden er 24 op de lijst (plus 3 vrijwilligsters maatschappelijke begeleiding, die óók taalles geven)

Met het oog op het werven van nieuwe  vrijwillig(st)ers hebben  er meerdere oproepen gestaan  in de gemeentelijke informatierubriek Ter Sprake (in het regionale weekblad De MaasDriehoek).

 

Bestuur en Beleid

Op 18 juni 2012 is ten overstaan van een notaris de Stichting Vluchtelingenhulp Mook opgericht. In 2013 heeft Vluchtelingenhulp Mook de ANBI-status (ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling) aangevraagd en verkregen. Dit omdat een gift aan een ANBI-instelling voor de gever een aftrekpost is bij de belastingaangifte. De website www.vluchtelingenhulpmook.nl die sinds begin 2014 in de lucht is, is afgelopen jaar vernieuwd en d.m.v. foto’s visueel aantrekkelijker gemaakt.

 

Begin 2016 heeft Peter Tacke het penningmeesterschap overgedragen aan Hans Mulder.

 

Stichting Vluchtelingenhulp Mook stelt zich niet primair ten doel beleid te ontwikkelen. De stichting ondersteunt vluchtelingen die in aanraking komen met beleid en regelgeving  van de overheid. Beleidspunten hebben derhalve alleen betrekking op de interne vrijwilligersorganisatie. Aandachtspunten die in 2016 op de agenda stonden, waren: de bestuurlijke continuïteit, de scholing van vrijwilligers, verzekering van de aansprakelijkheid van vrijwilligers en bestuur, aanvragen en verantwoorden van gemeentelijke subsidie en de organisatiestructuur, vergaderstructuur en werkwijze van Vluchtelingenhulp Mook, vooral met het oog op de te verwachten grotere toestroom van vluchtelingen. Onze plannen met betrekking tot de herstructurering van Vluchtelingenhulp zijn weergegeven in de ‘Hoofdlijnennota Vluchtelingenhulp Mook 3.0’.

 

Activiteiten op gebied maatschappelijke begeleiding

Ieder vluchtelingengezin (of alleenstaande vluchteling) krijgt vanuit onze werkgroep een contactpersoon toegewezen, die zijn/haar vluchteling(en) de weg wijst in Mook en omgeving, en  behulpzaam is bij het doornemen van de post, het invullen van formulieren, het contact met allerlei instanties enz. Eind 2016 waren 11 vrijwillig(st)ers betrokken bij de begeleiding van een vluchteling of vluchtelingengezin, die/dat korter dan 2 jaar gehuisvest was in onze gemeente. Daarnaast kent onze werkgroep een aantal ‘extra deskundigen’: vrijwillig(st)ers, die door hun opleiding of werkervaring goed thuis zijn op een bepaald gebied en daardoor als vraagbaak kunnen fungeren voor de overige vrijwillig(st)ers.

Naast die maatschappelijke begeleiding is de organisatie van sociaal-culturele activiteiten een essentieel onderdeel van onze werkzaamheden,  aangezien dit ons de mogelijkheid biedt om onze vluchtelingen kennis te laten maken met hun directe omgeving en met de Nederlandse cultuur, en hen tevens stimuleert om deel te nemen aan algemene (dorps-)activiteiten. In die zin past dit naadloos bin-nen het gemeentebeleid om de armoede en sociale isolatie van de sociale minima tegen te gaan.

In 2016 ging het om de volgende sociaal-culturele activiteiten:

-        Bezoek aan openluchtmuseum Oriëntalis (op  29 mei 2016)

-        Een multiculturele maaltijd voor de vrouwelijke vluchtelingen en de vrijwilligsters maatschappelijke begeleiding (2 september 2016)

-        De aanschaf van kinderactiviteitenkaarten voor de Molenhoekdag (4 september 2016)

-        Een Sinterklaasviering met oud-Hollandse spelletjes en bezoek van Sinterklaas en Zwarte Pieten (op 2 december 2016).

 

Activiteiten op taalgebied.

Nadat een vluchteling of vluchtelingengezin in onze gemeente is gehuisvest  vindt  na een week of twee een kennismakingsgesprek plaats met de coördinator taal. Zij bespreekt met de vluchteling de mogelijkheid om individueel begeleid te worden met de Nederlandse taal door een  van onze taalvrijwilligers. Indien de vluchteling hier belangstelling voor heeft wordt er contact met een taalvrijwilliger gelegd. Samen werken taalvrijwilliger en vluchteling  op individuele basis aan de nieuwe Nederlandse taal. De contacten bestaan uit  tenminste 1 a 2 uur in de week contact waarin samen Nederlands wordt gesproken evt. met gebruik van de methode Spreektaal. Het luisteren en spreken van het Nederlands staat hierin centraal. Soms wordt er gekozen om al te starten met een andere afgestemde methode. Meestal is dit de methode Taalcompleet, een beproefde methode om de Nederlandse taal machtig te worden. Vanaf het moment dat de vluchteling aan de inburgeringcursus begint ondersteunt de taalvrijwilliger de vluchteling met de methode  van de cursus en blijft hij/zij oefenen met het  Nederlands spreken.

Eveneens is er in 2016 geëxperimenteerd met conversatiegroepjes. Deze “praat” groepjes zijn afgelopen jaar 15 keer bijeengekomen, waarvan 9 keer in Molenhoek (in het LOP) en 6 keer in Mook (in het gemeenschapshuis). De opkomst van de vluchtelingen daarbij wisselde sterk.

Op verzoek van de basisscholen gaven 4 van onze taalvrijwilligers in totaal 6 vluchtelingenkinderen  ondersteuning van de Nederlandse taal op school.

In 2016 hebben in totaal 23 taalvrijwilligers ca. 30 vluchtelingen individuele  taalondersteuning gegeven. Daarnaast hebben 4  extra taalvrijwilligers zich ingezet voor de conversatiegroepjes.

De coördinator taal heeft behalve een coördinerende rol ook de taak om advies te geven over de manier van ondersteunen met taal, de te gebruiken materialen en methodes en zij is  vraagbaak bij de keuze van  de inburgeringcursus.  Tevens heeft zij in het eerste kennismakingsgesprek een eerste indruk gekregen van de scholing, opleiding en werkervaring van de vluchtelingen. Dit is van belang voor de toekomstige weg naar werk van betreffende vluchtelingen.

 

Activiteiten op het gebied van participatie.

In 2016 is een begin gemaakt om met vluchtelingen wonend in onze gemeente mee te kijken met hun weg naar werk.  Er werden door onze vrijwilligers eerste contacten gelegd tussen  oa. , Astrid Perenboom, enkele werkgevers in Mook e.o. en onze vluchtelingen. Dit resulteerde in enkele taalwerkstages van vluchtelingen, 1 enkele vluchteling leverde dit een baan op in de horeca. Dit initiatief op weg naar werk zal in 2017 samen met Astrid Perenboom verder uitgebouwd worden.

 

Vluchtelingenhulp Mook heeft met een kraampje op de Molenhoekdag gestaan. De buitenlandse vrouwen konden daarin zelfgemaakte hapjes verkopen. Belangstellenden konden informatie krijgen over de begeleiding van vluchtelingen.

 

Vergaderingen en overleg

De vrijwillig(st)ers maatschappelijke begeleiding hebben in 2016 vijf keer vergaderd. Een regelmatig terugkerend agendapunt betrof de problemen met de reiskostenvergoeding van de vluchtelingen die een inburgeringstraject volgen.

In het afgelopen jaar is er acht keer een bestuursvergadering geweest. Daarnaast heeft het bestuur vier keer een overleg gehad met de gemeente; daarbij kwamen de structuur en werkwijze van Vluchtelingenhulp, onze subsidieaanvragen 2016 en 2017, het huisvestingsplan voor statushouders en het participatietraject ter sprake.

De taalvrijwilligers zijn in 2016 drie keer bij elkaar geweest. Naast onderlinge kennismaking en het uitwisselen van ervaringen, is daarbij aandacht besteed aan de ‘do’s en don’ts’ bij het geven van taalles en aan logopedie.

 

De vrijwillig(st)ers die één of meerdere vluchtelingen begeleiden, hebben regelmatig (via e-mail of telefonisch) ad-hoc overleg gehad met Frank van Groenendaal, de ‘klantmanager Werk en Inkomen’ van de gemeentelijke Sociale Dienst. Het structureel overleg tussen de coördinatrice en die ambtenaar heeft in 2016 acht keer plaatsgevonden.

Indien nodig wordt er doorverwezen naar hulpverlenende instanties, zoals het Algemeen Maatschap-pelijk Werk, de Voedselbank en Bureau Jeugdzorg.

 

Verder heeft Vluchtelingenhulp Mook regelmatig acte de présence gegeven bij verschillende lokale bijeenkomsten:

-          Op 29 maart is Vluchtelingenhulp aanwezig geweest bij een door de gemeente georganiseerde dialoogsessie (met het bedrijfsleven en verschillende organisaties) over het – op allerlei gebieden – ontwikkelen van de potentie van de gemeente en de regio. De vertegenwoordiger van Vluchtelingenhulp Mook heeft daar speciaal aandacht gevraagd voor he creëren van stageplekken en werkervaringsplaatsen voor statushouders.

-          Op 31 maart heeft er een gesprek plaatsgevonden met de Dienst Kerk en Samenleving van het bisdom Limburg.

-          Op 13 april zijn meerdere vrijwilligsters van Vluchtelingenhulp aanwezig geweest bij een door de gemeente georganiseerde bijeenkomst over de ‘toegang tot de minima-regelingen’.

-          Op de bestuursvergadering van 19 mei hebben we kennisgemaakt met een aantal leden van de ASD (Adviesraad Sociaal Domein)

-          Op 29 juni is Vluchtelingenhulp aanwezig geweest bij de startbijeenkomst van het digitaal buurtplatform Mijnbuurtje.nl.

-          Op 18 september heeft een kennismakingsgesprek plaatsgevonden met een medewerkster van Het Begint met Taal.

 

Scholing

In de loop van het jaar zijn een aantal scholingsmogelijkheden aangeboden:

-          Op 21 maart heeft Ali al Hadaui, mediator bij Koek en Ei Mediation, een lezing gehouden over interculturele communicatie; voor deze bijeenkomst zijn de vrijwillig(st)ers maatschappelijke begeleiding en de taalvrijwillig(st)ers uitgenodigd.

-          Meerdere taalvrijwillig(st)ers hebben bij Radboud In’to Languages de workshop ‘Oriëntatie op Nederlands’ gevolgd.

-          De aansluiting bij Het Begint met Taal opent de mogelijkheid om verschillende webinars (interacieve digitale scholingen) te volgen. Zo hebben enkele vrijwillig(st)ers een webinar gevolgd over het gebruik van de lesmethode Spreektaal.

-          De coördinatrice Taal heeft een regiobijeenkomst, een taalcoachtraining en een landelijke netwerkdag gevolgd, die georganiseerd waren door Het Begint met Taal.

 

Financieel verslag

Voor 2016 is Vluchtelingenhulp Mook  € 6.225,-- subsidie toegekend. Daarnaast heeft de Stichting dit jaar diverse giften gekregen. Dit geld wordt overeenkomstig de wens van de schenkers vooral gebruikt voor het lenigen van bijzondere persoonlijke financiële noden van de vluchtelingen, waarin gemeentelijke subsidiegelden niet voorzien (bijv. een bijdrage aan de vertaalkosten van documenten of aan de kosten van gezinshereniging). Ook werden er enkele malen kleine renteloze leningen verstrekt, wanneer vluchtelingen geconfronteerd werden met onvoorziene uitgaven, waarvoor geen betalingsregeling kon worden getroffen. In 2015 is ook het Zwemfonds van Vluchtelingenhulp Mook opgericht, dat aan minderjarige vluchtelingen en studerende jongvolwassenen een substantiële bijdrage geeft voor het volgen van zwemlessen. In 2016 hebben vier kinderen, die met geld uit ons Zwemfonds zwemles gevolgd hadden, hun A-diploma gehaald. In onderstaande tabel wordt aangegeven welke kosten VHM in 2016 heeft gemaakt.

 

 image002

financieel verslag 2015

 

 

FINANCIEEL VERSLAG 2015 VLUCHTELINGENHULP MOOK

 

Voor 2015 is aan de werkgroep € 3.300,-- subsidie toegekend. Daarnaast heeft de Stichting dit jaar giften gekregen. De gulle gevers waren een religieuze congregatie, de inmiddels opgeheven Stichting Pomost, de werkgroep diaconie van de Protestantse gemeente Heumen en enkele particulieren. Dit geld wordt overeenkomstig de wens van de schenkers vooral gebruikt voor het lenigen van bijzondere persoonlijke financiële noden van de vluchtelingen, waarin gemeentelijke subsidiegelden niet voorzien. In 2015 is ook het Zwemfonds van Vluchtelingenhulp Mook opgericht, dat aan minderjarige vluchtelingen en studerende jongvolwassenen een substantiële bijdrage geeft voor het volgen van zwemlessen.

 

Financiële verantwoording

 

Begrotingspost

Resultaat 2014

Begroting 2015

Resultaat 2015

Bestuurskosten

118,00

120,00

0,00

Coördinatie vrijwilligers

150,00

150,00

150,00

Bankkosten

112,39

120,00

131,37

Bureaukosten

142,81

150,00

233,46

Voorlichting & P.R.

152,70

150,00

274,65

Scholing

0,00

0,00

0,00

Reiskosten

66,19

0,00

15,20

Representatie (lief en leed)

38,28

40,00

138,58

Vergaderkosten

50,00

50,00

273,00

Sociaal-culturele activiteiten

655,50

600,00

964,98

Taalles door vrijwilligers

530,00

520,00

555,00

Maatschappelijke begeleiding

1.387,50

1.400,00

1.562,50

Totaal

€ 3.403,37

€ 3.300,00

€ 4.298,74

 

Stichting Vluchtelingenhulp Mook heeft in 2015 in de subsidiabele kosten € 998,74 meer uitgegeven dan aan subsidie ontvangen is. In dit tekort wordt uit eigen middelen voorzien. De tekorten zijn met name ontstaan op de posten sociaal-culturele activiteiten, taalles en maatschappelijke begeleiding. Daarnaast stijgen de vergaderkosten omdat huiskamervergaderingen niet meer tot de mogelijkheden behoren. De kosten van de website zijn van post bestuurskosten overgeheveld naar de post waar ze thuishoren: Voorlichting & P.R.

 

Voor 2016 was in eerste instantie € 4.000,- subsidie aangevraagd, maar met het oog op de te verwachten toestroom van te huisvesten statushouders en de toename van het aantal vrijwillig(st)ers is in november 2015 een aangepaste begroting ingediend voor het subsidiebedrag van € 6.225,-. Naast de directe begeleidingskosten van de vluchtelingen vraagt ook de bevordering van de deskundigheid van de vrijwillig(st)ers om meer budget.

 

Mook, februari 2016